Skip to main content

Full text of "Petrificata suecana formationis cretaceæ"

See other formats


PETRIFICATA SUECANA FORM ATIONIS CRETA CEiE, DESCRIPTA et ICONIBUS ILLUSTB.ATA S. N I L S S O N, 

PrOF. REG. ET PllSFECT. MlJS. NAT. LuND. ; ReG. AcAD. SciENT. HoMfc, Ac. C«S. LeOPOLD. 

Nat. Curios., R. Soc. Scient. et Litt. eleg. Gothob., Soc. Physiogr. Lund., Soc. Nat. Cur. 
Berol. et Soc. Phys. Turicens. Sodali; Mus. Bohem. Membr. Hojsor. Scc. Marp., 
Veterav. et Senkenb. Corresp. P A R S P R 10 R, 

VERTEBRATA et MOLLUSCA 

S I S T E N S. 
SERENISSIMO PRINCIPI 

JOSEPHO FRANCISCO OSCARI 

PRINCIPI REGNORUM SUECLE et NORVEGLE HEREDITARIO, 
ACADEMIARUM SCANDINAVLE CANCELLARIO, 
SCIENTIARUM et ARTIUM PROTECTORI HUMIIXIME, DEVOTISSIME 

5, IULSSON. P r o o e m i u m. §. I. Ratio Opt Jtudio geologico qiiantce utilitatis quantique sit momenti accurata Petrificatorum cognitio , heic 
commemorare supervacaneum foret, cum hcec ipsa res a Principibus scientice jam extra onmem du~ 
biiaitouem fuerit posita. Sed dicendum forsitan est, cur , inter petrificata Suecana, ea potissi- 
mnm tllnsirare conatus sim , qucs ad formationem cretaceam pertinennt. Qjiod vero eam 
imprimis ob caussam feci , qnoniam iucc ipsa , ex umntbus apud nos obviis , minimum examinata 
o/i/ue cognita snnl. Itt/er plnres eirtm qnam cenlnm spccies , quas in hoc Volumine describendas 
adgrediar, quccqne tameit uuu fere uisi diiuidtam ommum partem constitunnt, quattuordecim tan- 
liiinmudu ab Atitecessnrtbus meis, ut ad Sueciaiu pevi inentes, suut commemuratce Imo ipsa 

hcec formatio usque ad annos recentissimos apud uos prwtermissa videtur , deposita si exceperis, 
quce ad Balsberg, Ignaberga & Limhamn inveutitntnv , quivque jam auliquiores uaturce in- 
vestigal nres Sneci alteulinue ditnia judicaruut. flnnc tameu furmattuuem non modo nwgnam Sca- 
ut:i' partem uccupare, sed e/taui parlcut Ittelungix cuuttuere, infra paucis ostendere conabor. Praterea, cum magnnm illnd foruiatiouis cretacece Europcece spatium, quod Gallice, Germa- 
nice, Britanuiie, Dani,v &c. pavtem tenet , versns Septeutrionem in Suecia terminetur , & inter 
mouies nostrns jnmuaiiouts auliijutssimiv sparsiiu destnat ; equidem crediderim comparationem re- 
rum orgauicannu , quas Iteic cuiitiue/ clepusJum, ctittt tllis quas m plagis meridioualibus prcebet, 
Geuluguv studiusts Itatid fure ingrataiu. 

Me omnes illas species qnas satis insigues ac perspicue defnitas dnxerim , quin etiam an- 
tea drhnr.atns, uou snluin descnpsisse sed ettam deliueaudas cnravisse, viris quibusdaui ductis apud 
c.xlerus superrue .:j tim Jursnu rta:l;tur. Qji.am rern t:t praveuiam objectationem, observandum 
tantnmmodo velitn, me hocce opusculo ccnftcieudo, duplici consilio studntsse. Primum tironibus, 
qni iu Suecia iu stndimu peirtjtcal or nm incumlnnt Kuchiridinn qnoddam dare volui. Hoc respi- 
cinis neces:ar::ini duxi umuia jam iuveuta propouere, qito facilius, quce nova deprehenderint , 
disceviiiv.it atqne dftiiimi. Qund vero coiisilinm s;ne icouibus cousequi vix potuissem, prceser- 
tim cum nuda descnp/in ad pelrifca/a rt/e delerunuanda raro sufficiat. Icones vero in exteris so- 
hnnr.iodn Opcvibns obvias , frustra citassem; plevisquc. e.utm itrouibus ad hoec opera aditus non 
paiel. /fnrum rolrr saliim magni nilcrfuit icottes uno loco esse collectas. 

Deinde id spectavi nt , hoc specimine edendo, Geologiae studiosis ostenderem quanam cor- 
pora orgauicn iu hts refumdms srptemlvionaiibus cuufiiienf forutatio cretacea. At vero, si so- 
Inmmodo icoues nb aliis datas citassem, haud raro dubium futsset an species externce ex omni 
parte etvdem, atque a nte allatcc, essent. Jam atitem , cum icoues quoque dederim speciminum in 
Suecia lectoruni, cniqne ariis perito facihns , ut. credo, erit dijudicatu , an citationes mea? justce 
siul, uec ue. I ioc ni elnrius eluceat, nur.m taulum adferre libet exemplum : Belemnites mu- 
crunatus a pluribus, & novissime ab illustr. Ai.i:\. Urongniart, in Opere egregio: Descri- 
ption gcol. des environs de Paris, tab. III. fg. i. A. B. prceclare figuratus est. Su- 
prvvar.aueuui igitttr exis/imari possel , tue qttnque hanc ipsam spe.ciem effinxisse. At vero B e- 
lemnites mucronatus, quem habet Brong.N[Art, in creta tantummodo alba Gallicc £fc. inve- 
nitur; meus autem in arena viridi atque in stratis ei proximis occurrit, nec unquam apud 
nos in ereta alba ruvcntus est. Qjicc quidem dijjereufia geoguosfica dubitationem certe addu- 
ceret de ideuftlate mece atque lironguinriiance speciet. Ftgnris autem iuter se comparatis , omnis, 
credo, tolhtur dubifatin. Alas etiam de canssis hanc speciem denno figurandam curavi. IUa 
enim icou , quam in Tab. IL fig. i. A. dedi , perfectioris est specimiuis , qnam illa qnw ante- 
hac, quantnm equidem scio, delineata fueruitt. Osleudit. testaceum hocce integrum & illcesum 
basi, iu formam fere tubat , esse ampliacum; quamvis fracti plerumque siut tenues orificii parie- 
tes. Per icones, quas dedi varhv cvtalts spectn iuum, uccasto mihi etic.m fuit osteudere hanc spe- 
ciem pvn vavia tvlate hnttd pavunt vnvtare. (f.pms tgifiir tconibus multiplicationem hnjus speciei, 
i b illis furtasse impedivi, quibus nuu, ut rnihi, magnam ejus copiam conferre , contigit. 

*) C'M>rr Pro f. W„„.kv„kk,, ut novissime ita & optime it petrificatis Suecanis formationis er.taeeat seri- 
rol Vr'n eommentationem de Bttrificatit telluris Suecana:, in Nov. AHt. R. Set, Upsal. Qtiod exemptaria incompleta non sohim descripsi , sed etiam nonnunquam effinxi, vitio mi- 
hi fortasse vertetur ; hoc vero vitium, quod commune mihi est cum omnibus fere illis, qui de pe- 
trifiratis scripserunt , evitare non potui, prccsertim cum , quantum fieri posset, absolutam adum- 
brat.onem omnium cretaceae formationit petrificatorum apud nos obvenieniinm , vellem prxstare. 
Omnia autem fragmenta, quce delineanda curavi, tam insignia sunt ut species , cujus sint , facile 
ex illis dignoscatur. Quod si factum fuerit, consilium nobit propositum consequemur. 

Doleo sane me non potuisse consulere omnia illa egregia Opera iconibus omata, quce in kac 
ipsa scientics parte ab exteris sunt edita. Sed , cum neque in Bibliotheca hujns Academice in- 
Veniantur, neque ut ipsi nobis illa comparemus rei familiaris ratio pcrmittat, mnlta illorum neque 
citare neqne in ntilitatem nostram conferre poiuimus. Qjiod vero non adinli ni.fi ut mite mihi 
judicium ab illis pararem, quibus omnia quce unquam hac de re edita sttnt opera, inter se conferre 
contigit. 

Plurimarum quas heic describam specierum magnam collcgi copiam, &, cum mihi jam co- 
gnita sint loca ubi obveniant, plures quoque anno colligere possum. Gvatum igitnr & jucundum 
mihi erit cuin Doctis, qai forle desideraut, cxrmplaria communicare , si modo species quas potis- 
simum optciit, desiguare volnrrint. Qjni' iinssioues si quodammodo compensandce videantur, Ope- 
ra vet Geologiam vel Historiam naturalem spectautia, ut rcmitteniur, isiurimis exoptem. 

§. II. Formationis cretacea? Suecanaj brevis expositio. 

Formaliouem cretaceatn fuse describere, cum augustia & loci & temporis nos vetat, paucis 
lameii iilani adr.mhrurc couabimur. 

Primnm generatim observare debemus hanc formationem in magna parte meridionalis Sue- 
cice, jprcesertim vero in Scania obvenire, quamvis ab horrcnda illa rernm commutatioiie , quain se- 
ptentrionales salfim Europcc plagcc, receutiori cevo, suhierunt , strata ejv.s hand parvnm acceperiut 
detrimcntnm. Cujus qnidem commutationis momcii/o dcpofita formationis cretncecc , antea magis 
continua, jam dissoluta, jain iiricrrnpta & disjecta , jaiu lapidu.m , ari>jiliv & arence commixta 
congerie obruta jueruut, qua plurimis adhnc iocis operta siiut. Tu campis igitnr Scanice frag- 
menta depositormn crelaceorum duriora fsUicet s-ilices l'f silicc impleta petrificata) ubique fere 
occnrrunf. Atqne hcec , nifallinmr, caussa est cur deposita crctce jam apud nos non fere nisi 
sparsim obveniant. 

Ubique in nostris terris hoc huic formationi commune est, ut depositis hnmiiihus ex com- 
muni terrce superficie vix emineniibus coutineatnr. Ubique a stratis terrenis congesttt operta, £? 
saxis vel petrarnm, majonb/is frapjncniis obrnia, luvc foru/rrlio n/ispiain nuda eminet , nisi in cli- 
vit & prceruptit ad ripat fiuviornm (V lacuum, ant ili/s locis ub/ iu nsmn honrr/inm fuerit aper- 
ta. Deposita ejus quamris humilia, valde lanien profnnda & valida sccpe sunt. Sic depositum 
ad Igitaberga ohvium, qnamvis ad ■majorcm qnam ceufum pednm profunditatem aperuerunt fos- 
sores, fundum tamen nuspiam invenerunt. In regione vero circa lacum Ifosjo, deposita multo 
insuper profundiora reperiuntur. 

In plurimis illis locis , nbi superpositionem stratorum examinare licuit , in pctris antiquis- 
simcc formationis, quce a gneisio nomen habent, immediate locata picrnmjite invrniuntur: rarius 
in depositis formatioMs transitionis jacent, ex. gr. ad prwdium Tasterup. Nec nisi uno Sca- 
nice loco, prope Limhamn , antiquius formationis sedimentonun dcpositnm, calcem scil. juraci- 
cum, quce in vicinia eminet, operire videtur creta. 

Ut jamjam observavimus , strata nostra cretacea ab ailuvionibus omnino tegunfur. In una 
tantum plaga , ad vicos Hammar £f Kaseberga territorii Ingelstadiensis, petra calcaria operta 
est ab immanibus jugis & collibus arenaceis, qui quidem ipsi lignum fossiie betmuinosum in stra- 
tis continent. Sed, ut verosimile mihi videtur, £f arena haecce & lignum fossile ad ipsam cretce 
formatiouem peri.iueut, pra-sertim cuni in eadem fere regione non minus carbonum & lignitarum 
frustula, quam frondes & folia fossilia simul cum petrificatis vere cretaceis in ipto lapide obve- 
niant. Conf. Acta Acad. Holm. an. 1824. p. 148. '& an. 1826. p. 445. 

Brevi hac adumbratione proposita, loca singula enumeranda adgrediemur, ubi hucusque apud 
nos inventa sunt deposita formatiouis crctccece. 

Spatium igitur quod in Suecia nieridionali occupnt creta, in duas abit regiones , quarnm 
altera ad septentrionem, altera ad meridiem sitas continet rla nr /V/W ;«.<>■<, nntinvisshm forma- tionis, quod a promontorio Kullaberg, usque ad Degeberga & Maglehem, passim abru- 
ptum, Scaniam totam pereurrit. 

In regione illa septentrionali validissima Cjf pelrifcaiorum ditissima cretce deposita obve» 
ninnt; sed omnja Cjf singula ad varietates cretcv antiquiores , quas glauconie erayeuse Cjf 
craie tufeau oppellant Geologi gallici, pertiuere nobis videniur. In omuibus enim plane de- 
sideratur non minus crefa mollis Cjf alba , quam silices ignarii nigri. Testaceis vel testaceo- 
rum fragmentis, magis vel niinns conglntiuatis , semperqne calcinatts continentur. Petra igitur, 
de qua heic loqnimur , colore semper alba vel griseo-alba, Cjf glarea silicea magis minusve uberi 
camtntxta. Jiiterduui. hcec jglarea quasi liquefacta fuisse videtur & in silicem ignarium coalita. 
Qjtt tnineu silex, qni ad Arup, Hasta, Sbndraby Cjf in plurimis locis territorii Willandi ob- 
vm.l, a laplde :gvario Scauhv mcridionalis , colore suo semper albo variegato, facile dignoscitur. 
In qnibusdam hnjvs rcgiouis plogis, grauula straii ccdarii silicea ita augentur ut tota fere petrce 
massa ex illis constare videatur, Cjf poiins lapide.ni arcuaceuiii quam calcarium referat. Digno- 
scitur vero ex pefr/jtcafis qiuv coutiuet. Occiirrit hic lapis cirenaceus prcesertim ad lacum Tng- 
sjb Cjf vktttn Ahus. 

Carbonum avt aliorum fossilinm vegetabilinm ne minimum qnidem in hac regione vestigium 
adhuc inveutum est, Strata calcaria pefns auiiqnissimce jormationis tibique incubant. 

Deposita hujns rcgiovis obveniunt : i) ad oppidum Carlshamn Blekingics. Depositum 
hoc crctaceum, qnod inprimis Jialsbrrgicnse, iufra memoraucium, refert, super stratum arence loca- 
tum est, & grannlis illis atro-viridibtis scatet, quibus iustguitur areua s. d. viridis; 2) ad 
vicntu Mbrby Blekingnv. Hoe stratum tmprimts ea referf, quce ad litora lacus Ifbsjb sita sunt. 
Pnlcherrhm keic legimns specimina Terebratulce alatce, r homboidalis Cjf Defranc ii Cdfc; 
3) Jn ipsa insnla lfb pluribus locis deuudatnni cst stratum , privsertuii vero in litore occiden- 
tali, alto Cjf prcernpio, in qno iusignes illx exco.no tiones siuv sirut, quae U gus mttunar n a vul- 
go appeiiantur. Povct hoc stratnm proesertim Belemniten mammil l atnm Cjf Ostrece quas- 
daui majores species. Observandum est neque Craniam Nummulum, altis insulce locis vulga- 
rctu, lieque cdtam quamcunque Craniiv speciem , btic unquam esse inventam ; Ifj iu Kjuge- 
strand, qui locns est littts occtdeniale lacus Ifbsjb, e regtoue vico Kjuge, ubi tales fere exca- 
uv 1 ipta ,u 1 memora ititt . Continet plaga ejus meridionalis 

losce; scplcni a 1 o BcU ilten : tllatum, Craniaist Nummulum, Pectinem 
quinquecostatnui Cjf s ep templicat nm Cjfc.fovet; 5) ad Oppmanna, Sbndraby, Boke- 
ndset sfrafa rel ab liomindms denudata sttuf, vel in pinmiptis eminent. Ad Sbndraby prcv- 
sertim magnam Echinitarum copiam le.gimus ; 6) ad Balsberg, prope vicum Raby, de- 
posifum dintissime coguiium prasertim Osiream diluvianam & Podopsid. trun caiam of- 
fert; 7) ad Tgnaberga, Wedhygget Cjf Lommarp, ubi, prceter alias res insignes, Crania 
striata C~ Eelemu. mammiii. imprimis sant copiosi ; 8) ad vicum Efverdd, territorii 
Gardsharad. 

In rcgione illa , qu.r partem tenet rnerinionalem Scanice , deposifa crefacea in vicinia ple- 
riauqiie maris balthici obveniutit, qunmvis stratorum rttdimeuta in interioribus quoque plngis ob- 
serveutur. Omnes varietates formationis cretace.ce ab arena viridi, usque ad cretam albam 
in hac regione occurrunt, Cjf petra calcaria in variis locis Cjf stratis inter se valde variat; in nullo 
vero loco ejusdem indolis est atque in regione pritts commemorata. 

Si ab orienie occidentem versus itcr tendhnus, tecensiora omnino cretce deposita sensim 
ijjendimus. Deposifa maxime orienialia hujus regiotlis obvemunt in agris vicorum Ingel storp, 
(1! ammiuge Hammar , Cjf secundum amhem , qui Jngelstadiense ab Herrestadiensi territorio 
dtsteruiiuat. In tota hac regionis plaga, straia cretacea sunt, ut antiqnissima , ita Cjf petrifica- 
torum ditissima: 1) a d pagum Kbpiuge, ubi arena s. d. viridis (GreeusavdJ ma.xime emt- 
nef , a pelra calcaria Infeo-grisea , dunnscula, granults siliceis perspersa & frusttdis carbonum 
miuu/is pleruiuque macidata, passuu operttur ; 3) in agris pinvdii Charlottenlund pluribus 
hcis strata crctacea obveniunt , quce pariim cn/cario compacto paliide griseo (craie tufeauj 
cum silice corneo , partim creta alba (craie blanchej cohtinentur ; 3) ad pagum dstra 
lorp, prope litus mnris bnliuici, depositum creiacenm siiice iguario insiratum obvenit , &" aliud 
httic feve simile /j) ad Ltmhamn occurrit ; 5) ad Tullstorp, parcecicv Sallerup , creta- magis 
"'" r Sneciat pura Cjf alba, siliceque nigro Cf semipellucido inspersa, deposita est; sed 
' rimus petrificata continet. — Prceterea in plagis Scamat interioribus passim oc~ 
currunt vestigia ftujus formntiotm nrgis vel mintis insignta. VIII 

III. Disposifio systematica Petrificatoru m Sue 
formationis cretaceae. 

ANIMALIA: 

l VERTEBR AT A: 

Dentes, Vertebrse & squamae piscium. Pag. i & i. 

II. MOLLUSCA: 

T. UNIVALVIA: f-^ocularia^eptismunita: CEPHALOPODA. 

Testa unica, subconi- \ un ilocu!aria , septis destituta : GASTEROPODA. 

ca, vU unilocularis vtl L 1 

multdocularis fMusctilis valvas claudentibus imparibus, duobus vel uno : LAMELLIBRANCHIA. 

II. BIVALVIA: <| 

Testm binm, cardine | Musculis valvas claudcnlibus 4-G per paria sitis : .... BRACIIIOPODA. 

junctce, utraque plus L , 7 

minus concava. R CLASS. CEPHALOPODA : 

Divis. I. Testa septis lobatis vel plicatis. 

Ammoniles Slobiei, p. 5. — Scapbites p. G. — Baculites anceps, Lam. p. G. 

Divis. II. Testa septis simpltcibus: 

Nautilus obscurus,p. 7. — Lenticulites Comptoni, p. 7. — Lenf.cristella, p. 7. — No- 
dosaria sulcata, p. 8. — Nod. isevigata, p. ». — BeJeiiinites mucronatus, Br. p. 9. — 

VIII. IMaiiuIaria cilmuca, [>'. 11. ' — LM. angusta, p. tl. 

II. CLASS. GASTEROPODA. 

I. Divis. Testa spira prccdita: 

Turbo sulcatus, p. 12. — Trocbus Baste.oti, Brongn. p. 12. — Tr. lsvis, p. 12. _ 
Tr. onustus, p. 12.— Pyrula planulata, p. i3. — Rostellaria anserina, p. 13. _ j\| a _ 
tica? Retzii, p. i3. 

II. Divis. Testa spird destituta; 

IH. CLASS. LAMELLIBRANCHIA. 

I. Divis. Cardo dentibas vcris praditus: 

Arca exaltata, p. ,5. — A. rbombea, p. i5. — A. ovalis, p. i5. _ Pectuncnlus Lens, 
p. i5. — Niicula ovala, p. iG. — N. tmneala, p. iG. — N. panda, p. ,G. — N. pro- 
ducta, p. iG. 

XVII I. Trigonia puinila, [>. iG. _ Cardita F.smarkii, p. 17. _ C. Modiolus, p. 17. 

XX. Venus? exuta, p. 17. — Corbula ovalis, p. 18. _ C. caudata, p. 18. — Lutraria Gurgi- 

II. Divis. Cardo dentibus vrris drstitutus: 

Avicula cccrulescens, p. 18. — Inocernmus suleatus, p. 18. — Catillus Cuvieri, p. , 0 
_C. Brongniarti, p. ,9.- Pecten quinqueeostalus, p. ,9. _ I'. den.atns, p. 20. _ 
P. scrratus, p. 20. _ P. mullicoslatus, p. 21. _ P. undulatus, p. 21. _ P. subara- 
tus, p. 2.. — P. pulehellus, p. 22. — P. iineatus, p. 22. _ P arcuatus, p. 22. _ 

ceus, p. 23!- Rlxvis/p*: _4?- P. Invcrsus, p. 24! -Vlagiostoma punclaUnn '' '\~. 
24. _ Pl. spinosum, p. 2.5.— Pl. ovatu.n, p. 2.5. _ Pl. ^e.nisulcaliim , p. a 5. — Pl. 
jrraimlalum, p. 26. — Pl. denticulatum, p. 26. _ Pi. pusill.im, p. 2G. — Pl. ele- 
gans, p. 2G. — Podopsis truncata, p. 27. — Pod. lamellata, p. 27. — Cbama cornu 
arietis, p. 28. — Cb. laciniata, p. 28.— Ch. haliotoidea, p. 78. _ Ch. conica, p. 28. 
Ostrea lateralis, p. 29. — O. vesicularis, p. 29.— O. clavala, p. 3o. _ O. Hippo- 

3i. — 'o. II..I>. ■Ililormis, p! 3I 1 — °0. plicata, p!'_i.— O. diluviana,' Limi."p! S — 
O. pusilla, p. 32. 

IV CLASS. BRACIIIOPODA. 

I. Divis. Cardo dentibus munitus : 

Terebratula longirostris, p. 33,— Ter. curvirostris, p. 33. — Ter. semiglobosa, p. 33. — 
Ter. ovata, p. 34- — Ter. minor, p. 34. — Ter. rhombo.dalis, p. 34- — Ter. Lens, 
p. 35. — Ter. spathulata, p. 35. — Tcr. Defrancii, p. 35. — Ter. alata, p. 35. — 
Ter. locvigata, p. 3G. — Tcr. ocloplicata. p. 3G. _ Ter. pcclita, p. 36. _ Ter. tri- 
angulans, p. ;(>. — Tcr. pulchella, p. 3G. — Tcr. costata, p. 07. 

II. Divis. Cardo dentibus destitutus. 

Crania spinnlosa, p. 37. — Cr. tuberculata, p. 37. — Cr. Nummulus, p. 38. — Cr. 
striata, p. 38. PETRIFIC ATA SUECANA FO&MATIONIS CRETACE^E. 

ANIMALIA 

I. VERTEBRATA. 

Iveliquiae Animalium vertebratorura, quae in formationc nostra cretacea occur- 
runt, si cum animalibus ceterarum Divisionum ibidein obviis comparantur, quoad nu- 
merum perpaucae sunt & quoad conditionem plerumque valde fractae & mutilatae. 
Mammalium & Avium nulla, ne minima quidera obveniunt vestigia; ita ut heic 
quoque confirmari videatur illorum sententia, qui statuant cretai depositionem Mamma- 
lium & Avium creationem longe antecessissc. 

Pauca, quse inventa sunt Vertebr atorum fragmcnta Classi Ampbibiorura 
& Piscium adscribenda nobis videntur. Intcr illa numerare debemus os quoddam 
raajus, quod, in petra calcario-arenosa inclusum, ad molinara Kdpingemolla dictam, 
ante aliquot annos invenimus. Quod quidem os, quamvis tam fractum & rosum cs- 
set, ut neque accuralius detcrminari neG delincari posset, fragmenta tamen satis sin- 
gularia & insolitae formai prajbebat. Erat scilicet bifurcum e cruribus duobus in an- 
gu.lum aeulum jimctis constans: extremitas ante angulum rotundata & subincrassata: 
utrumque erus circa G pollices longum duosque latum: lextura erat plane spongiosa, 
nulloquc cannali medullari pcrforata. 

DilUeile quidom eM pru vr.no dleeie ad quodnaru Animalium gcnus pcrtinuerit; 
sed verpsimile mibi videtur fuisse cujusdam Ampbibii marini ex Ordme Chelo- 
niorura vel Sauriprum; neque dubito quin olim investigentur plura & pcrfectiora 
hujus sententia? documenta. Inventum tamen plane omittere, asquum non duxi. 

Ex Classe Piscium tam car tilagineorum quam spinosorura varia jam in- 
venta sunt fragmenta. Ad Divisionem piscium priorem pertinent illi dentes Squalo- 
rum, qui Glossopetraj vulgo appellantur, & qui in nostra quoque formationc cre- 
tacea, variis locis & in variis stratis dispersi jacent. 

Horum dentiura forraas nonnullas in Tabula nosfera X. Fig. i. depingeudas 
curavimus : 

Litt. A. B. Dens triangularis compressus, altitudine latitudinem vix superantc, altero 
latere convexiore altero planiore, margiiubus acutis crcnulato-dentatis. Conf. Par- 
kinson's organic Remains Vol. III. tab. XIX. fig. 3. 

Obveniunt, quamvis rarius, dentes hujus forma; in calce glareosa ad K j u g e- 
strand & in calce testacea ad Ignabcrga. Interdum multo majores sunt dentes 
quam nostra icon, ita ut plus quam pollicem altitudine & latitudine attingant. Qui 
quin ad Squalum quendam primordialis aevi voracissimum ferocissimumque , & corpo- 
ris horrendaj molis pcrtinuerint , nullum est dubium. Inter Squalos Faunae nostrae 
hodiernae nulla occurrit species, nec tam magna, Squalum maximum forte si ex- 
cipias, nec tam fcrox. Squ. enim carcharias, cujus dentibus hi quoad formam ma- xime similcs sunt, in borcalibus nostris occani plagis non omnino occurrit. Species, 
cui lioc nomcn pcrperam imposuerunt Scriptores quidam, a Carcbaria valde distin- 
t:ta csl, id qnod jam oslcndit iJJustriss. Cuvier in Regne anim. II. p. i3i. Conf. Squal. 
Gunneri Nilss. Skand! Fauna P. IV. 

Litt. C. D. Dcns subconicus, erassus, prope semitcres, aliquantum curvatus, margini- 
bus parum acutis, colorc subccerulco. 

Ad Kopinge, Kjugcstrand & alibi. 

Litt. E. F. Dens conieo-subulatus, compressus, apicc subincurvo & marginibus acutis- 
simis integris, jam requalibus (F.), plerumque vero inaequalibus (E.), colore subful- 
vo vel fusccsccnte. Conf. Parkins. 1. c. fig. g. forte ctiam fig. 2. 
ILtc dentis forma maximc vulgaris cst. 

Obvenit in calce arcnosa & carbonifera ad Kopinge, Glamminge, K aseberga; 

in calce testacea ad Ignaberga; in calce glareosa ad Kjugestrand & in silice 

variegata ad A r up. 

Litt. G. H. Dens subulatus elongatus, semiteres, apicc subincurvo, margiiiilnis olilusis, 

intcgris, colore pallide fusccsccntc. Conf. Parkins. 1. c. f. 8. (Pl celronites). 
Obvcnit ba?c forma raro in calcc glareosa ad Kjugestrand. 

lli omnes dcntcs, quamvis optime conscrvati & nitidi sint, semper tamen solita- 
rii in stratis nostris sedent, ncquc unquam integra maxilla dentibus armata, inventa est: 
quarc ad quam multas Squalorum specics perlineant delcrminatu cst diflicile, prfcscrtim 
cum ctiam in Squalis jam vivis dcntes unius maxillas dissimiles intcrdum sint den- 
tibus allerius; imo intcrdum intcr se dissimilcs in eadem maxiUa. 

Ex bis igilur fragmcntis tantum concludcre po.sse nohis videmur: vixisse ani- 
malia cx Squalorum familia in prisco iilo mari, in cujus fundum creta sc dcposuit, 
atquc fuissc ba?c ingcntis intcrdum molis & ferocitatis. 

Pisccs ut dicuntur spinosi, squamis obducti, ih codem mari vixcrunt. Anle 
plurcs aniios integer Piscis, formam fcre Percaa praa se ferens , inventus est in petra 
ealearia ad molinam S v e ns t o r p sm 611 a, ut mibi retulcrunt testes oculati; cui quo- 
quc relationi fidem adfcrunt fragmenta illa piscium spinosorum, quse passim occur- 
runt in pctra arcnoso-crctacca ejusdem fcrc rcgionis. Vertebrae pisctum & squamae 
lmc pertincnt. Harum ctiam fragmcnta depingenda curavimus in Tab. nostra X. ii". 
2 & 3. At vcro cum CEeium ba?c non talia rcddcrc potucrit, qualia oculo aimiato 
scse prccbcant, tanto magis ncccssarium nobis visum fuit, ut exacte dcscriberentur. 
F,g. 2. fragmentum vertebra? piscis exprimcre vult. Exemplar bujus iconis clepsydree- 
formc cst & 8 millim. long. 6 vcro latum. Cavitas utraquc conica apico contigua, 
intus transversim striata. In aliis speciminibus, & quoque in boc, Vestigia proccs- 
suum observavimus, quamvis tamen scmpcr fracla & multilata. Color fuscus. 

ILtc fragmenta nondum nisi in calce arcnosa & carbonifcra agri Kopingcnsis, 
ibiquc rarissimc, inventa sunt. 

Fig. 3. a. b. duas prasbct piscium squamas cx cadem pctra in qua vei tebrarum JVag- 
menta jaccnt. Sunt vero lue squannc transversim subovalcs, rubro-fuscaa , supcrlicic 
nitida, minutissinie & pulclicrrime umJatim slriata, marginc supcriore magis arcua- 
to, infcriorc subrecto, dcntato; dentibus /\-G a ccntro, plicaruni instar, ladiatim 
prolieiseenlibus. — Hajc vcro stpianue forma in Gcncrc Labri prajscrtim obvenit, 
Conf. Skand. Faun. s. 1. Obscrv. In pctra illa ar«nacea & carbonifera qua: ad formationem Lithanthracis nostrse Sca- 
nicas pertinet, & quae^ ni fallor, non multum quoad a;tatem reccdit a formatione cretaeea, pluri- 
hns quoque Iocis inventae sunt piscium reliquiae. In fodina ad Bosarp Scanias piscis quidam , 
in Lfthanthracem mutatus, olim detcctus est & descriptus atque delineatus in Actis Acad. Holra. 
pro anno 1823. pag. 104. tab. IL lig. 1 - 3. 

II. MOLLUSCA. 

Ad hanc Animalium Divisionem longe plurima periinent petrificata , qu« in 
formatione noslra crctacca obvcniunt. Ncquc tamen omnium Ordinum vcl Familia- 
r«m reliquias in ajquali numcro & copia adsunt. Tcstacca cnim bivalvia sunt in 
genere multo magis numerosa quam univalvia. De hac tamen regula excipiantur 
polythalamia nonnulia scplis simplicibus munita ex. gr. Belemnitae, quorum mi- 
ramla copia cretse nosLne strata quoedam scalcut. 

Ab altera quoque parte Bivalvia cardine dcntato munita & ad Gcucra Arca?, 
Carditae, Corbulae, Lutrariae &c. pertinentia, minime sunt numerosa. Faciic ve- 
ro intclligiLur eandem cssc caussam utriusque hujus pluenomeni. SciliceL omnia Mol- 
lusca quorum testae integrae in petris includentibus conservatic fueruht, multo magis 
numerosa sunt quam ilia, quonim nihil, tesLis consumtis, nisi nuclei in petra restat. 
Jn omni cnim petra minus solida & dura ne nucleus quidcm formari vel conservari 
potuit. Igitur, ut mihi sajLtera visum cst, valdc crrarct , si quis credercL longc pau- 
ciora Molluscu testa univalvi quam bivalvi munila, sub hoc prisco temporis momento 
vixisse, cam ob caussam quia illorum raro , borum vcro frcqucnlissime vesLigia inve- 
niantur. Quin etiam Univalvium haud parvus numerus prisco illo tempore vixcrit, 
non dubitare possumus, cum in quibusdam formationis nostrae stratis, qiue ad impres- 

vemus, quamvis plerumque tam fracti & ihcompleti sint ut accuraLius determinari non 
possint. Multa igitur Univalvium & dentato oardme Bivalvium genera illo Lem- 
pore vixeriinL, qua: nobis adbuc laLent. 

Mirum sane videatur non omnia Testacea iisdcm caussis agentibus exposita, 
eodem modo fuisse adfecta. Scilicet in eadem petra in eodem lapide, testa unius spe- 
ciei plane conservata cst, alterius vero plane destrucLa & consumLa. Imo LcsLa: para- 
siticae OsLrearum, Serpularum &c. prorsus integrae & intactae saq>c sunt, dum 
Ammonitas vel Arcae testa, cui adhaercbant, penitus cvanuit. Quocl vero vix ila se- 
se habere poLuisset, si partcs consLiLucnlcs , vel composilio chemica, horum lcstacco- 

sortem subierunt; imo omnes species ejusdem Gcneris & omnia Genera cjusdcm Fami- 
liie vel Divisionis. 

riorcs seu perfecLiorcs familia: cujusvis CJassis LesLam semper per.l idcr.u.t., dum jnfe- 
riores seu minus perfectae species ejusdem Classis, illam seinpcr conservarunt. I n 
Brachlopodorum solum Classe, omnium generum testae, quatenus jam cognitae sunt, con- 
servatas videntur. Sed Brachiopo da quoque, ui falliuiur, idLirnum & infimum con- 
stituunt Molluscorum Classem, saltim ex illis testaceis, quorum hcic fit mentio. 

Ut uno intuitu perspiciatur, quaenam Mollusca testis orfcata, quanam munita, 
in nostra formatione cretacca obveniant, lianc schedulam adjuligere volumus : t CEPHALOPODA: \ SCptls lobatis ' testam perdiderunt 

( septis siraplicibus testam conservarunt. 
Obs. Exceptionem ab hac regula facit Nautilus noster , qui testam prorsus perditlif."*" At 
vero Nautilorum septa non s im p 1 ici t e r concava sunt. aut plana. 

II. GASTEROPODA: f teSta te . Stam amiserimt ' 

( testa spira destituta, testam conservarunt. 
Obs. Natica nostra de hac lege excipitur ; at vero spiram non nisi incomplelam habet. 

III. LAMELLIBRANCHIA : \ f "^* cardinalibus m ™ ita ' testam P-rsus amiserunt. 

( dentibus veris destituta, testam integram servarunt. 

IV. BRACHIOPODA: omnia testam integram retinuerunt. 

Ex his mihi fere videtur posse concludi partes animales sive gluten in perfe- 
ctiorum Molluscorum testis plus valere ; in inferiorum vero Ordinum testis partes ter- 
reas magis abundare. Forte ipsa quoque textura aliquid contulerit. Sed explicent alii 
caussam; nostrum fuit facta solum referre. 

Cavitates illarum testarum, quae bene conservatae sunt ex. gr. Terebratula- 
rum, crjstallis quarzeis haud raro ornata? sunt; sed fissuras & foraniina, quce in pe- 
tra reliquerunt lesta? consumta?, nunquam nisi crystallis carbonatis calici, & illis qui- 
dem minimis, obducta iiivenimus, 

I. C 1 a s s i s. 
M O L L U S C A CEPHALOPODA. 

TESTA MUETILOCULARIS, SEPTIS MUNITA. 

P 

■l etrificata tcstaccorum multilocularium variis modis, interdum admodum ahsurdis, olim 
explicata fuerunt. Nuclei prosserLim Ammonitarum, articulis mobilibus haud raro gau- 
dentes, materiam prasbuerunt conjoeturaruni mi»lim> dicr.repantium. Jam serpcntes 
petrificatos, jam corallinas esse autumabantur; jam cancrorum caudis adsimulabantur. 
Neque de illis qua; testam servarunt, Orthocera titis & Belemnitls acutms in- 
terdum judicarunt explicatores. Certum scilicet & indubitatum existimarunt, incolam 
Or thoceratit ae non nisi siphonem testce habitasse, & omnia cetera teslre intervalla 
vacua plane fuisse. Atque in hoc explicandi modo fundamenta posuerunt theoriaa de 
independentia testa? formatas ab animali illam habitante, & de testarum multilocula- 
rium aifinitate cum Zoophytis. Belemnitas yero, propter formam solidam & texturam, 
ut dixerunt, crystallinam, cum Echinorum spinis comparaverunt &c. 

Sed postquam magis attenderunt animum Scrutatores ad vivam Naturam obser- 
vandam, invencrunt testas polythalamias, qua; dudum in maribus vitam agunt, habi- 
tatas esse ab animalibus, qua? Mollusca Cephalopoda hodie appellantur, & qiue 
primum locum omnium animalium non vertebrato r u m tenent, perfectissimaque 
organisatione gaudent. His igitur fundamentis suifulti, testas polythalamias emortuas 
justius explicarunt. Viva enim Natura optima semper est explicatrix emortua?. Conf. 
Cuvier Regne animal II. p. 365. 3ji. — Lamarck Histoire des anim. s. vert, VII. p. 
585. 6oi. — De Ferussac Tableaux systematiques p. XVIII &c. 

Nuilum igitur diutius dubium est, quorsum referantur iesta? nostrae polythalamia? 
siphone instructa2ex.gr. Ammonita?, Orthocer a titae, Belemnita?, Nodosaria? 
&c. At tamen horum gencrum testa? lam variam & dissimilem texturam prasbent, ut 
eodem plane modo formata? esse.vix possint. Non equidem dubito quin omnes magis vel minus internse testee fuerint, quin tendinoso quodam ligamento animali adfixae, aut 
quiu pars animalis postica in uttima testa? cavitate locata fuerit; sed testaa ipsius cre- 
seendi modus in variis vavins mihi visus est. Or tho ceratita: scil. & Bclemnitaj 
in eo tantum, me judice, differunt ut illi magis quoad loiigitudinem & non nisi ver- 
sus anteriorem partem accreverint; hi vero magis quoad crassitudinem, novis stra- 
tis extra jam formata continue depositis. Hi igitur non minus versus posterio- 
jem quam anteriorem partem seusini aecreverunt. Crescere igitur inccpit Orthoec- 
ratites ab apice testa? ; BeJemnites vero a fundo cavitatis basalis. Textura transver- 
sim fibrosa, qux in stratis Belemnitarum obseryatur, etiam in Nodosariis obvenit. 
Oecurrit quoque in Bivalvibus , scil. in Pinna, Gatillo. Sed de his omnibus no- 
stram fcententiam cxposuimus in Actis R. Acad. Holm. pro anno 1825. pag. 329. ad 
quam tractatiunculam, non perdoctos quidem, sed lironcs delegare voluinus. 

T. Divisio: 

Te$TA SEPTIS LOBilll VEL Pl.IC.ATIS. 

I. AMMONJTES: 

Testa discoidca spiralis , anfractibus contiguis, omnibus utrinquc conspicuis. Sop- 
ia transversa, ad margines inciso-Iobata, lobis in pariete intcrno lesta; per suturas si- 
nuosas junctis. Sipbo jnarginalis cohtinuus. 

I. A m m o n i t c s S t o b x i, n. 
A. testa utrinque late umbilicata, anfractibus quinis, lcevigatis , ad duas usque, ex tribus, 
partes teciis, convexo-declivihus, charactcribus ramoso-dentatis eleganter inscriptis, apertura snbeU 
liptica ab anfractu penultimo prqfande incisa, cruribus obtusatis. (Tabula notra I. fig. 1. 2.) 
Diam. i3-i5 poll. & ultra. 

Cornu Ammonis fragmcnta, Kil. Stobams in Dissert. epistol. de Nummulo 
Bratlensb. &c. Luiube i^Tn. pag. io- fisr- 7- 8- 9. (Fragmcnta quaedam) — Wahlenb. 
Petrif. Suec. p. 83. — Nilss. Act. R. Acad. Scient. Holm. i8^5. p. 335. 
Obs. Giganteus l.ic & pulcherrimus Ammonites , qui inicvd u „> ,l„ 0 s pedes amplitudine attingit, atl 
Ammoniten Greenoughi Sowerbt Mineral-Conchol. tah. i3a, & ad Ammoniten Sclli- 
guin.un Brosgniart Descript. Geol. dcs cnvir. de Paris p. 3 9 4. tah. VIT. fig. I. A. B. prope qui- 
dem accedit; ab utraque vero satis difTert ut pro distincta specie habeatur. A latcre supero|vcI 
infero inspectus, figurse citatae Sowerbaei suhsimilis est , nullum vero vestigium undulationum ap- 
paret, neque in interioribus neque in ultimis anfractihus. Apertura, quae in Ammonite 
Greenoughi exacte elliptica est, & crurihus acutis inferius ad latera terminatur , in A m m o- 
nite Stobaei differt forma aliquantum magis ovata, cruribus brevihus & obtusis. Quod qui- 
dcm optime ccrnitur si figum Sowerbaei cum nostra comparatur. Neque Ammonites Selli- 
guinus cum nostro jungi posse videtur. Forma anfiactuum dissimilis; Apertura magis elliptica 
inAmmon. Stobaei, ovata vero in Amm. Sellig. In illo apertura supcrius minus obtuse 
rotundata, inferiusque profundius incisa. Crura in nostro longiora minus lata & ohtusa. I n 
omnihus fere noster medium tenere videtur inter binas jam recensitas species. Hanc nostram spe- 
cicm nominamus in honorem celchris quondam Professoris Academioe Carolinae, Kilian Sionm, 
qui in Historia Naturae & gcntium, non minus quam in Medicina suo teinpore excelluit , qui 
Magister immortalis LwhAi fuit, qui Musei Academici Lundensis fundamenta posuit, & qui hanc 
eandem Ammonitae speciem, quamvis ex fragmcntis solum, ante annos prope centum descripsil. 
Descriptio: Anfractus quorum ultimus f ex totius testaj amplitudine clfi- 

cit, omnes laeves, sine undulationibus & tuberculis, dcpresso-convexi , extus aliquantum, decllves ; dorsum teres, laevissimum. Aperturae forma aliquantum plus quam semiel- 
liptica, incisura medium fere attingente. Septa frequentia, pulcherrime ramosa; ramo- 
rum marginibus dentatis. 

Testa externa plane evanuit; septorum autem interiorum rudimenta interdum 
indicat superficies iricolor. 

Locus: In calce testacea ad Ignaberga inventa sunt olim fragmenta, quae descri- 
psit Stoba;us. Alia fragmenta vidimus ad molinam Svenstorpensem; in calcario car- 
bonifero impressiones quoque vidimus; integra vero specimina nullibi effossa sunt nisi 
ad molinam Kopingemolla dictam , ubi in arena s. d. viridi jacent. Quodque 
spccimcn collocatum plerumque est in saxo ejusdem naturae atque arena, ejusdemque 
amplitudinis atque Ammonites, & in cujus superficie superiore anfractus testae sunt 
impressi. 

Obs. In calce carbonifera agri Kopingensis vidiinus fragmenta Ammonitae cujusdam tpeciei mul- 
to minoris, anfractibus extus obtusioribus , fere truncatis. Sed nondum tam distincta specimina 
sunt inventa ut possit species determinari. 

II. SCAPHITES, Sow. 

Testa polythalamia, medio depresso-incrassata , extremitatihus attenuatis involutis. 

Ad singulare hoc Genus pertinentia duarum, ni faliimur, specierum fragmenta 
inventa sunt in calce arenosa agri Kopingensis. Sed cum nondum tam perfecta obve- 
nerint ut determinari possint; indicare tantum voluimus species hujus generis occurre- 
re non minus in nostra quam in Galliae & Angliae formatione cretacea. Confer icones 
Sowerh. 1. c. tah. i8. f. i— -7. & Brongn. 1. c. t. 6. f. i3. A. B. 

III. BACULITES, Lam. 

Testa polythalamia recta, cylindracea vel compressiuscula. Septa transversa fre- 
quentia, ad margines lohato-laciniata. S*pLa marginalis. 

Structura harum cochlearum eadem est atque Ammonitarum. Differunt prorsus 
solummodo in eo quod siwt rcctcc mmimeque spiraliter convolutae. 

Baculites anceps, Lam. 

B. testa recta compressiuscula, lcsvi, uno latere magis compresso, altero crassiore rotundo; 
siphone marginali ad latus compressum. (Tab. nostr. II. fig. 5. A. B.). Baculites an- 
ceps Lamarck Hist. nat. des anim. s. vert. VII. p. 648. 

Ohveniunt fragmenta nucleorum itt calce dura & testacea ad Balsberg, in cre- 
ta glareosa ad Kjugestrand & in lapide calcario arenoso carhonifero ad Kopinge; raro 
tamen ubique. Specimina e Kjugestrand conspersa sunt granulis illis atro-viridibus, su- 
perficie nitida & subgranulosa, quae indicant stratum infimum formationis cretaceae. 
Obs. In calce carbonifera agri Kdpingensis occurrunt quoque fragmenta alius, ut videtur spe- 
ciei, quas forte ad Baculiten Faujasii Lam. pertinent. 

II. D i v i s i o : 

Testa SEPTIS simphcibus. 

IV. NAUTILUS, Linn. 

Testa discoidea spiialis, anfractibus contiguis, ultimo ceteros plane ohtegente. 
Septa transversa, extus' concava marginibus simpliciter sub-hiflexis (numquam inciso- 
lohatis vel plicatis) Sipho disci interruptus. N a u t i 1 u s o b s c u r u s, n. 
iV. fw/a subcompressa lcevi, (wnbiUeata?) apertura elliptica, inferius incisa ; septa modice 
flexa. Diam. 25. m. m. (Tab. nostra X. f. 4« A. B.). 

Asteriscus in figura denotat locum incertum siphonis. 
Obs. Quamvis nondum nisi nucleum & quidem quodammodo deformem hujus testacei invenerim, 
non tamen dubito quin huic generi sit adnumerandus. Conferantur specimina perfcctiora cum 
Nautjilo inaquali. Sow. tab. 4o. fig. inf. 

Locus: in calcario carbonifero griseo agri Kopingensis rarissime occurrit. 

V. LENTICULITES, Feiujss. 
Testa discoidea spiralis, non umbilicata, spira occulta , ultimo anfractu ceteros 
obtegente. Septa simplicissima, perforata, ultimo aperturam claudente, convexiusculo. 
Sipho marginalis interruptus. 

i. Lenticulites Comptoni. 
L. testa lenticulari, margine carinata, lcevi; spira centrali; apcrtura acute triangnlari; fo- 
vamine marginali parvo rotundato. (Tab. nostra II. fig. 3. A. (magnitudine naturali) B. 
D. (magnitudine aucta) C. (idem sectus, ut appareat structura interna). 
Diam. max. 2-3 millim. 

Nautilus Comptoni Sowerby Min. Concb. t. 121. Lenticuiites Comptoni 
Nilss. Act. Acad. Hblm. i8a5. p. 337. 

Descr. Testa prorsus lenticularis, margine carinata, carina tamen haud acuta 
sed rotundata. Spira centralis constans ex quinque anfractibus, quorum extimus ccte- 
ros obducit. Ad centrum omnium anfractuum altcra altetam laminam arcte contegit; 
tenues vero omnes sunt & facile dccorticantur in speciminibus calcinatis. In spccimi- 
nibus vero inLcgris superficies laevis est &.nitida; transparent tamen septorum margi- 
nes, a centro ad peripheriam radiatim excurrentes, aliquantum extus curvati; quo fit 
ut ultimum septum, quod «perturam nhdnnt. aliquantum convexum sit. Foramen si- 
phonis in angulo carina? situm, parvum , plerumque rotundatum vcl nvntum, rimula 
interdum adjcctn. Nonnunquam in septis intenoribus obscrvavi, foraminis loco, macu- 
lam parvam rotundam, foraminulis plurimis , cribri instar, perforatam. 

Locus: In strato arenffl s. d. viridis ad pagum Kopinge haud raro cum Nodo- 
saria sulcata, Belemnite mucronato & aliis. In calce arenosa carbonifera agri 
Kopingensis & in calce glareosa territorii Willandi, e. gr. ad Bokenaset prope Kars- 
holm rarius. 

2. Lenticulites cristella, n. 
L. testa depressa planiuscnla (subreniformis) ; spira excentrica. Foramen marginale ob- 
longnm. (Tab. nostra 11 fi S' 4' A * B 0- 
Diam. max. 5 millim. 
Nilss. Act. Acad. Holm. 1820. p. 337. 

Priori major magisque depressa & planulata. Spira non ccntralis, sed submar- 
ginalis, de qua septa fcre recta ad marginem radiatim tenduntur. Foramen septo- 
rum, intra marginem situm, oblongum est & ulrinque rotundatum. Anfractus 2 vel 
a| multo celerius amplitudine augentur quam in specie antecedcnte; quo fit ut testa 
cum minori numero anfractuum tamen sit quoad ambitum major. 

Locus: In creta molli aiba ad Cbarlollenlund , rarius tamen, obvenit cum Pla- 
nularia elliptica & zooplrylis. VI. NODOSARIA, Feruss. 
(Orthocera et Nodosaria Lam.) 
Testa polythalamia, elongata, cylindracco-attenuata, levitcr arcuata, per stricLura? 
annulato-nodosa. Scpta transversa simplicia, siphone centrali vel marginali abrupto 
perforata. 

i. Nodosaria sulcata, n. 

N. testa elongato-subulata , tereti, leviter arcimta , striis longitudinalibus extus & intus 
ornata; siphone modico centrali. 

Long. circa 10 millim. lalit. vix ultra i m. m. Tab. nostra IX. f. i. a (ma~ 
gnitudine naturali) A (msgnitudine aucta) B (eadem sceta, ut structura interna ap- 
pareat). 

Nodosaria sulcata, Nilss. Acta. Acad. Holm. 1820. p. 34i. 

Descr. Testa elongato-subulata vel acicularis, leviter curvata, per stricturas nodo- 
sa, extus striis acutis vel cosLulis longitudinalibus cxarata. Extremitas tenuior rotun- 
data terminatur mucrone acuto subcurvato. De singula strictura septum antice ver- 
sum exit, quod in centro foramine rotundo perforatum est. Loculamenta quoque intus 
longitudinaliter striata sunt. Fractum boc testaceum, non minus quam Belemnites, 
strata concentrica & texturam borum transversim fibrosam oculo armato pnebet. 

Locus. In omnibus fere stratis formationis cretaceas occurrit, prajscrtim vero in 
maxime antiquis. Obvenit igitur baud raro in arena s. d. viridi ad Kopinge- 
molla (ubi integerrima speciinina leguntur); in petra caicaria carbonifcra cjusdem 
regionis; in lapide calcario griseo (craie tufau) & silice corneo litoris ad Nob- 
beiof; in creta alba & molli (craie blanche) ad Charlottenlund, & in calcc glarcosa 
& arenosa tcrritorii Willandi rarius. 

2. Nodosaria 1 s$ v 1 g a t a, n. 

N. testa elongato-subulata, compre.ssiusculn, kuitev arcunfn, Imvigata; articulis frequentio- 
vibus; siphone pusiJJo submarginali. Longit. 5. ra. m. 

Nodosaria la-vigata Nilss. Act. Aead. HoLm. 1820. p. 343. 

Descr. Testa acicularis, minima, antecedente semper minor, aiiquantulum curva- 
ta & lateribus compressa, ita ut segmentum ejus transversaie figuram ovalem oculo ar- 
mato olfcrat. Versus extremitatem crassiorem annulato-nodosa, qui noduli versus al- 
teram extremitatem prorsus evanescunt. Septa quam prioris frequentiora. Sipho mi- 
nimus, margini breviori propins adjacet. 

Locus: li% arena viridi ad Kopinge simul cum priori specie, sed rarius, ob- 

irenit. 

VII. BELEMNITES. 
Testa cylindracea recta, e lamellis contiguis soiidata; extremitate superiori acu- 
minata, infcriori truncata, cavitate conica & rima laterali notata. Cavitas septis pluri- 
mis transversis divisa. Sipho centraiis septa perforans. 

Cbs. Est Bclemnites corpus solidum conico-cylindricum altera extremitate acuminatum altera 
vero truncatum, & cavitate conica jam altiore jam demissiori notatum. Haec autem cavitas vf 
calcinationis semper vacua est in nostris Belemnitis, quales in stratis calcareis & arena inveniun- 
tur ; in statu vero Beiemnitae intcgro hsec ipsa cavitas septa continet transversa, frequentia, plana, 
in centro a siphone perforata. In altero cavitatis latere rima est longitudinalis a basi bre- 
vius vel longius, extensa, cui respondet sinus marginis oppositi in B el. maminillato, & sul- 
cus intus parieti imprcssus in Belemn. mucronato. Latus illud Belemnitag, quod rimam of- 
fert, in utraque specie nostra aliquantum planius est; latus yevo oppositum impressionem leyem, planam, longiludinalem a basi versus apicem pertentam, utrinque praebet. Quoad ipsam structn- 
raoi Belemnitae massa conslat stratis cuculliformibus, qua; in speciminibus calcinatis optime distia-, 
guuntur. Qiue vero strata, testacei hujus modum crescendi indicantia, & quorum textura trans- 
yersim fibrosa est , si sensim decorticantur , Belemnites minor formaque aliquantum dissimili pro- 
dit. Talcs vero minores & aliquantum dissimiles Belemnitarum formae inter majores quoque oc- 
currunt in stratis nostris calcards. Hac igitur Iia^c testacea examinandi methodo mihi persua- 
sum habeo, formam ejusdem speciei pro cetate haud parum variari , atque nihil fere nisi cavitatis 
fornram & baseos figuram esse in eadcm specie semper constans. In Tabula nostra II. quasdam 
formas ejusdcm spcciei depingcndas curavimu». Fig. t. Litt. J. pracbet Belemniten mucro- 
natum in prima aetdte subacicularem. Litt. K. spcciraen aliquantum majus, & Litt. L. aliud 
aitate adbuc provectitis monstrat. In boc speciminc extremitas superior jam incipit formam illam 
convexam assumere, quac in majoiibus cxemplaribus F. D. A. sensim magis magisque explicatur. 
Qui igitur non videt nisi specimina bujus speciei maxime diversa, pro diversis speciebus ea facile 
habebit; at qui totain seriem in fodinis nostris calcareis examinat , vcl majora specimina decorti- 
cat, illi facile persuasum erit omnes has formas uni eidemque speciei csse adnumcrandas. Forma 
cavitatis & ambitus baseos sola fcre est nota constnns specierum. 

Duae itaquc in Suecia occurrunt species, hasquc semper separatas , nunquam commixtas invcni- 
mus. In stralis ubi obvcniuut Beiemnitae, obvenit quoque pctrilicatum quoddam singulare, 
quod delineandum curavimus in Tab. nostra II. fig. i. G. i. C. D. D. IIoc vcro petrificatum 
misquam nisi iutcr Betemnitas jacet, & quidem ita, ut forma illa quam praebet fig. i. G. sempcr 
simu! cum Rclcmnitc m u c r o n a t o occurrat; forma vero quam monstrat fig. 2. C. D. D. si- 
mul cum Celemnite mammillato Iegatiu. Ilas igitur singulares formas pro rostris illius 
animalis babco, cui olim pertinuit Belemnites, & quidem ita ut, ex mca sententia, fig. i. C. 
sit roaxilla superior rostri Belcmnitae in u c r o n a t i ; f, gura vcro 2 . C . maxilla superior, & fig. 
■u D. D. maxilla inferior nostri Belemnita? mammillati. 

I. Belcmuites m u c r o n a t u s, Br. 
B. testa subcjlindrica, supeme obtuse rotundata; mucrone truncato terminata, infeme te- 

reti, amplificata; cavitate elongato-couica, basi circinnata. Longit. 4-5 poll. (Tab. nostra II. 

iig. I. A— L.) 

Bejeranjtfts mucrona^us Brongn. Descript. GeoL dcs envir. de Paiis tab. III. 
fig. L A B. C% ur a egregia, sed speciminis valde mconqdcir) — ^ilss. Act. reg. Aead. 
llolm. i8a5. p. 33;> 

Descript. Maxima bujus speciei specimina, apud nos inventa, circiter quinque 
pollices longitudine & ad basin £ polL laliludine attinguhti Testaceura boc fere cy- 
lindricum, pone medium tamen crassum passim attenuatur vcrsus posleriorcm seu su- 
periorem partem, quse obtuse rotundata tcrminatur mucronc vel potius embolo parvo 
truncato, apice perforato; versus anteriorem seu inferiorcm partcm attenuatur, quoque, 
ita ut ad inilium rinuc lateralis aliquantum tenuius sit; sed juxta basin iterum dibita- 
tuv, ita ut ambitus baseos intcgrorum speciminum, quos tamcn, propter tenuitatem & 
texturam fibrosam parietura, rarissima sunt, haud parum ampiificctur. (Conf. fi». nostra 
I. A. & I. B. Rima lateraiis spcciminum majorum & integrorum il fere poHicum 
bngitudinem babet. Latus vcro, in quo sedet, aliquantum planius est, & in ejus di- 
recfione a basi ad apiccm tota plerumque testa facile bipartitur ictu levi mallei. Utrin- 
que testa ornatur impressionibus ramosis a basi usque versus apicem; qua? impressio- 
nes, a majori ramo longitudinali profisiscentcs, transversam fere dircctioncm babent. 
Ltrinque ad latus testae oppositum cernitur irnpressio longitudinabs, qua3 superne vir- 
gulis subdivaricatis terminatur. Basis testae plane circinnata est (conf. lig. x B.) & 
cavitas basalis, fpas multo longius quam rima lalevalis recedit, saltim ter altior est 
quam latibr. 

' / * 3 • Quo junior & minor tesla, eo magis postice acuminata; quo major eo oLtusior, 
& embolus terminalis notabilior. Testa i5 millimetr. acicularis fere est (conf. fig. I. J.) 
Semper tamen basis circinnata & cavitas profunda. 

Obs. Specimen hujus speciei, non calcareum ut alitis semper, sed in silicem clialcedonium plane mu- 
tatum, in insula Oelandia ante aliquot annos legimus. Insidet lapidi a ceJeberr. Retzio Conite 
dicto, in quo cetera quoque pe-trificata indolis silicea? sunt. 

Locus: Apud nos hasc species nunquam inventa est in creta molli alba. In- 
venitur vero in stratis hujus formationis antiquissimis. In arena, quee a granulis atro- 
viridibus immixtis nomen arena? viridis habet, ad Kopinge liaud raro jacet. In 
stratis calcareis glareosis, iisdem interdum granulis insignibus, territorii Willandi & 
Bltkingias, obvenit in omnibus formationis cretaceaa depositis, quas mare baltbicum pro- 
pius jaeent. Ad lacum Ifosjo, in litoris Kjugestrand dicti parte septentrionali Be- 
lemnites mammillatus, in meridionali vero Belemn. mucronatus tantum legitui\ 
Nusquam promiscue obvenit utraque species. — In Kjugestrand pulcherrima specimina 
copiose leguntur. 

2. B e 1 e m n i t e s m a m m i 1 I a t u s , n. 
B. testa subcylindrica, crassa; supernc in apicem mammillarem terminata , inferne atte- 
miata, subtriangulari ; caittate drpresso-conica, basi sinuata suhcordata. Longit. 3-| — 41 P°M* 
(Tab. nostra II. fig. 2. A — II.) 

Belemnites mammillatus, Nilss. Act. Acad. Holm. i8a5. p. S^o. — B, sub- 
ventricosus, Wahlenb. Act. Upsal. Vol. VIII. p. 80. — Klein de tubulis marin. tab. 
VIII. f. 4. an? 

Descript. Ifec species , quam prascedens omnino crasslor & brevior est. NuIIfe 
oLscrvantur, ut in specie antecedenti, impressiones rarnosaa vel venosa?. Crassitudo ma- 
xima plerumquc pone mcdium est; vcr.sus exlremitatcni anteriorem sensim attenuatur 
magis vel minus. Forma quidem generalis cylindracca , minus tamen teres quam il- 
lius, magisque planulata in eo latere, in quo sita est rima, & in latere opposito utrin- 
que plano longitudinali subimprcsso notata. Quo fit ut basis prorsus sit triangularis 
vel subcordata (fig. 2. B. 2. II.). Superius terminatur testa in acumen mammillare, an- 
tccedcntis mucroni valde dissimile; infcrius oblique truncata est. Rima lateralis brevis. 
Cavitas basalis haud profunda, amplitudine altitudinem plcrumque superante, in medio 
tamen foramine parvo notata, lateribus magis vel minus sinuatis; sinibus (quorum ple- 
rumque major rimse oppositus, minor utrinque lateralis), nonnunquam profundioribus 
quam ipsum cavitatis centrum. Interdum cavitatis parietes spinis sursum vergentibus 
obsiti sunt; quag sine dubio monstrositas. Spicimina juniora & minora acicularis qui- 
dem form.Ee sunt sicut speciei prascedentis ; dignoscuntur vero cavitate minus profunda 
& basi triangulari (fig. 2. G. H.) 

Locus: Vulgaris est hcec species ad Balsberg, Ignaberg a, Oppmanna, Son- 
draby, Bokenaset, & aliis locis territorii Willandi, a mari remotioribus. Maxima 
specimina copiosissime leguntur in excavationibus litoris occidentalis insulaa Ifd, Ugns- 
munnarne dictis. 

VIII. PLANULARIA, Nilss. 
Testa compressissima utrinque plana, sulcata, multilocularis; e duabus laminis ad 
margines junctis eonformata. Septa circa axin marginalem arcuatim curvata, subparal- 
lela, sensim longiora, foraminibus perforata. Cbs. Testa quam licic sub ocuh's habemus, lam singularem & a eeteris testaccis polythalamiis tam 
alienam formam pr^bet, ut his illam vix adnumerarem , nisi majores adhuc difficultates obsta- 
rent quo minus ali animalium Classi adjungeretur. Est enim haec testa subelliptica , valde com- 
pressa, utrinque extus plana & arcuatim sulcata, intus per septa in plurimos loculos divisa, ita 
scilicet ut primum septum , quod est minimum, arcum semicircularem formet circa punctum quod- 
dam in apice testae situm, secundum vero septum, quod aliquantum majus est, eirca primum ar- 
cuatim se curvet, tertium circa secundum, & sic porro. Septa igitur sensim majora evadunt us- 
que dttm testa latitudinem completam attigerit. Hsec vero septa foraminibus perforata sunt, & 
ut mihi Ienticula oculari illa inspicienti visum est , in medio rima longitudinali divisa. 

Qnin Testaceum a celeberr. De Lamarck. sub nomine RenuHtje opercularis dcscriptum 
(Hist. nat. des anim. sans vert. VII. p. 606) ad hoc idem Genus pertineat, vix dubito. At vero 
cum neutra heic describcnda species sit r e n i f o r m i s , nomen ab illustrissimo viro Generi impo- 
situm retineri vix scquum duximus. Aliud eligentes hoc nobis aptissimum visum est quod formam 
compressam testse, cbaracterem ejus distinctissimum mox indicaret. 

1. P 1 a n u 1 a r i a e 1 1 i p t i c a, n. 

P. testa elliptica, utrinqne plana , sulcata, sulcis mgulum obtusum arcuatum formantibus. 
Longit. 8 — 10; latit. 4 — 5 millim. (Tabuia nostra IX. fig. 21. a. magnitudine natu- 
rali, 21. A. magnitudine aucta). — Niiss. Act. Holm. 182D. p. 34s. 

Locus: In creta alba molli ad Cha r i o t ten 1 u nd passim occurrit inter Flu- 
stras aliaque zoophyta, simul cum Lenticulite cristelia, Ostrea vesicularj va- 
riet. Nodosaria sulcata &c. 

2. P 1 a n u 1 a r i a a n g u s t a, n. 

P. testa sublineari, angusta, acuminata, striata; striis nngutum acutissimum jormantibus. 
(Tab. nostr. IX. fig. 22. a. (jmagnitudine naturali; A. magnitudine aucta) — Nilss. Act. 
Holm. 18:25. p. 3 }3. 

Locus: In lapide calcario carbonifero agri Kopingcnsis rarissirne observata. 
IT. C 1 a s s i s. 
M O L L U S C A GASTEROPODA. 
Testa unilocularis, septjs DESTITUTA. 

Testacea ilta univalvia & unilocularia, cptas heic describenda sunt, a Molluscis Ga- 
steropodis seu animalihus limacifor mib us formata & hahilata fuerunl. Ha;c 
vcro animalia qtioad organisationem inferiora sunt Ceplialopodis. Cum maxima copia 
Molluscorum, ad iianc Classem pertinentium, quorum alia in terra, alia in fluviis, alia 
in maribus, vitam jam agunt, diflicile non est de reliquiis emortuorum ideam haud am- 
higuam sil)i flngere. Pertinent igitur omnia quorum vestigia in formatione nostra in- 
vcniuntur ad iila solum gcnera qua? marina sunt. Ha3C autem omnia Genera in omni- 
J)iis lcre marihus calidis frigidis jam degunt. Cum praeter Naticam & Patellam 
omnia in nostris stratis cretaceis oJ^via, tcstas pJane amiserint, nec nisi nucleos in petra 
duriore reiiquerint, non est mirandum horum generum testacea Jonge rariora esse quam 
iliorttm, quo3 testam illassam retinuerunt. Quas autem liucusque invenimus, propter ma- 
jorem perspicuitatem , lioc ordine disponere volumus: 

I. D i v i s i o. 
Testa sriRa prsdita. 

IX. TURBO, Linn. 

(LlTTORINA, FERUSS.) 

Testa conoidea; apcrtura rotundata, supcrne angulata; columella planulata. T u r b o s u 1 c a t u s, ri. 
Testa ovato-conica; anfractibus convexis , longitudinaliter sulcatis, ultimo subventricoso. 
Altit. 12 millira. Diam. bas. io m. m. (Tab. nostra III. fig. 3.) 

Locus: In pctra calcaria arenosa & carbonifera agri Kopingcnsis, raro. 

X. TROCHUS, Lmif. 
Testa conica, basi subplana ; anfractu ultimo ad basin plus minus angulato ; apcr- 
tura transvcrsali depressa, subquadrangulari. 

i. Trocbus Bastcroti, Brongn. 
T. testa coiiica acuta; anfractibus convexiusculis basi angulatis, sutura distinctis; punctis 
ehtis seriatim granulatis ; basi phuia mnbilicata , couar.itrice striata, striis subgranuiatis. Altit. 
i<j. Diam. bas. i5 m. m. (Tab. nostra III. fig. i. A. a latere; i. B. a basi inspecta). 
Trocbus Basteroti Alcx. Brongruart Descript. geol. des envir. de Paris tab. 3. 

fig. 3. 

Obs. Ad Trochum similem Sowerb. tab. i8t. fig. 2, & ad Trochum punctatum ejusd. 
t. i 9 3. f. i. prope accedit; ab utroque autem differt sutura satis distincta & graniilationc alia. 
Cum noslro Trochus Basteroti Brongn. eandem speciem, ni fallimur, constituit. DifFert au- 
tem aliquantum figura, convenit descriptio. 

Descript. Quamvis non nisi nuclei horumque impressiones exstent, species tamen 
facile destirigui & detcrminari potest. Variat magnitudine, variafc quoque forma, aliis 
altioribus aliis depressioribus; omnes tamen conici, acuti, anfractibus quinis, convexiu- 
sculis, inferius subangulatis, longitudinaiiter striatis; striis subdenis, alternis quinis ma- 
joribus, punctis elatis ornatis. Basis convexo-plana & in plurimis distincte umbiiicata, 
concentrice striata & granulata. 

Locus: JN T on nisi in calcario arcnoso & carbonifcro agri Kopingensis Jiucusque 
& rarius quidern inventus. 

% T r o c b u s 1 x v i s, n. 
Tr. iesfa conica umbilicata; anfractibus dectivi-convexis , lcevibus; apcrtura transversa exfus 
subangulata; basi convexiusCula. (Tab. nostra III. fig. 3.) 

Descript. Magnitudine variat; maximum specimen circa 20-^5 millim. altitudi- 
nis & fere tot ad basin amplitudinis babet. Testa tcnuissima fuisse videtur; nam soe- 
pe varia directione fracta fuit, ita ut nuclei plerumque deformes, jam depressi jam com- 
pressi sint. Exemplaria minus deformia sunt conica anfractibus convexis, aliquantum 
declivibus, qui impressiones plane lasves in petra reliquerunt. Sutura profunda. Basis 
plano-convexa, umbilicata; umbilico amplo> ut videtur, & profundo. 

Locus : Cum specie antecedente & insequente cumque Nucula ovata & Tcre- 
bratula ovata, in calcario carbonifero agri Kopingensis, rarius lcgiLur. 

3. T r o c b u s o n u s t u s, n. 
Tr. testa depresso-conica, anfractibus depresso-pianulatis, superioribus transversim undato- 
pticatis, inferioribus angulatis, conchyliis eorumque impressionibus onustis. (Tab. nostra III. 
fig. 4. A. B.) 

pbs. Hujus speciei nueleum taritum invcni, cujns altitudo Jo, latitudo vero ad basin i5m.m. ITic 
vero nucleus mihi nolatu dignior visus est , quain qui silentip prsteriretur. Glarum scil. est il- 
lum ad genus Phori Montf. pertinuisse , sive formam Trochi conchyliophori Lin. con- 
stituisse. Jam igitur illo prisco tempore Animalia testacea vixerunt, quas ab impetu natura 
ducta, ut hoslibus celarenlur, cenchyliis aliisque aiienis rebus se circuindcderunt. Descript. Anfractus 4-5 complanati, ita ut sutura vix perspicua fuerit: supcriorcs 
duo, qui a rcbus alienis liberi fuerunt, transversim obliquc plicati sunt; inferiores pra> 
Lent impressiones variorum conchyliorum, quibus angulati & deformes sunt. 

Locus : In calce arenosa & carbonifera tractus Kopingensis inter impressionc* 
Trochi Basteroti, kevis, & Nuculae ovatos &c. sedet. 

XI. PYRULA, Lam. 

Tcsta subpyriformis, basi canalicuiata, superne ventricosa; varicibus nullis. Spira 
brevis, interdum subretusa. Columella bevis. Labrum non fissum. Lam. 

P y r u 1 a p 1 a H u i a t a, n. 

P. testa abbreviato-pyriformi, transversim striata; spira convexo-planulnta ; anfractibus su- 
pra planis, extus superne angulatis, angulo sulcato ; cauda (longa?) oblique striata. (Tab. III. 
fig. 5> Diam. i3 millim. 

Quamvis hujus qnoque spccici non nisi nucleus & quidem incomplctus inventus 
est, tamen nou valde ambiguus aut dcterminatu diilicilis nobis videtur. Illum enim 
ad genus Pyr uhe perLinere ipsa figura monstrat; dignoseitur vero species spira plana, 
cujus ambitus sulco latiuscuJo exaratur. Sub hoc sulco ultimus anfractus declivi-convc- 
xus est &: iongitudinaliter slriatus. Sli iie quoque transversales apparent, longitudinales 
deeussantes; sed rariores sunt & minus distinclaj. Cauda satis longa fuisse videtur & 
oblique sfriata. 

Locns: In calce arenosa regionis Kopingensis cum prioribus, raro. 

XII. ROSTELL ARIA, Lam. 
Testa fusiformis vel subturrita, basi desinens in canalem rostrum acutum simu- 
lantem. Labrum mlegrum vel dentatum, 'plus minusve a:tate dilatatum, lacuna canali 
contingua instructum. Lam. 

R o s t e 1 1 a r i a a n s c r i n a, n. 
R. testa fusiformi-turrita, apice acnta ; anfractu ultimo subventrkoso, in medio carinato, 
inferius sulcato ; labro palmato superne spirce adnato, extus in digitos tres acutos diviso ; ca~ 
nali baseos recto. (Tab. III. fig. 6.) 

Hujus speciei nucieorum & impressionum non nisi specimina fracta & incomple- 
ta invenimus, qu« tamen satis monstrant ad quod genus pertineant. Cum vero, quan- 
tum scimus, nulla hucusque hujus generis species inventa sit in formatione cretacea, 
haud ineptum aut superfluum judieavimus, quse invenimus, quamvis incompleta, publi- 
ci juris facere. — Cum icon citata jam depicta esset, integriora specimina nobis oblata sunt. 
Locus: Cum praieedentibus, raro. 

XIII. NATICA, Lam. 
Testa subglobosa, umbilicata. Apertura integra .semirolunda. Columella trans- 
versa, edentula, extus callosa: callo umbiiicum coarctante vel interdum obtegente. La- 
brum acutum intUs laevigatum. 

N a t i c a (?) R e t z i i, n. 
N. testa ovali globosa, transversim submgosa; spira obliqua , retusa, sulco rugoso leviter 
exnrata; sutura planulata. Longit. circa 55 mn>, lat. 35 mm. (Tab. nostra III. fig. 7.A.B.) 
Obs. De veio lmjus tcstacei geneie ambigo. Hoc cnira non nisi ex foima externa dijHdicari potest, 
cum apertura in lapide duro ita sit ceiata nt integia expediri minime possit. (Ostendit vero il- ]am ad Genus Ncritse Lam. non pertinuisse. Neri ta vero est secundum Systema Linneanum). 
Figura igitur 7. B., quoe ambitum testae subtus inspectae monstrat, non plane certam aperturas 
formam praebet. 

Descrip. Quoad magnitudinem & formam geueralem Natica? glaucinae haud 
absimilis est; aliquantum tamen magis oblonga est & spiram multo minorera, obtusio- 
rem, anfractibus a|-3 compositam, minimcque cxsertam babet. In anfractibus spiraa 
sulcus latiusculus sed parum profundus, transversim rugosus, medium tenct. Testa spe- 
ciminis descripti satis crassa est & tam bene conservata ut vestigia quoque coloris e 
fusco & albido variegati appareant, id quod etiam in quibusdam Terebratulis & 
Pectinibus infra mcmoraiulis observavimus. 

Locus: . . . Testam ipsi nondum legimus; specimen in Museo Academico Lun- 
densi, a Celeberrimo Profess. A. J. Retzio depositum descripsimus. Petra testae adhae- 
rens, in qua aliorum quoque petrilieatorum fragmciita obveniunt, indicare videtur ii- 
lam ad 13 a Isbe i'g, unde bcatus Vm collcctione petrificatorum insigni Academiam locu- 
pletavit, fuisse lectam. 

II. D i v i s i 0 : 

XIV. PATELLA, Lm. 

Testa univalvis, clypeata vei subeonica , spira dcstituta , subtus simplieiter con- 
cava; apiee & margine integris. 

P a t e 1 1 a o v a 1 i s, n. 

P. testa retuso-conica , lcevi , basi ovali, vertice fere eentrali, subelato, & acuminato. Long. 
11. lat. 8. alt. 6 mm. (Tab. nostra III. fig. 8. A. B.) 

Obs. Gonferatur cum P.atella laavi Sow. Min. Conch. tab. i3q. fig. 3. 4- cui baud absimilis. 

Differre tamen videtur basi aliquantum magis oblonga & plane ovali atque vertice magis elato & 

magis centrali. Fieri tamen potest ut eandem speciem constiluat. 

Descript. Testa conum demissiorem format, basi plane ovali vel oblongo-ovali, 
vertice subcentraii, satis elato, &l, ut videtur, acuminato. Tcnuissima seniper est testa & 
laavis; in parte tamen cjus inferiori striae rainutae concentricae, oculo armato, apparent. 

Locus: In petra dura, variis testaceis repleta, ad Balsberg, basc species baud ra- 
ro obvenit. In calce arenosa ad molinam Svenstorpsmolla specimen quoque legi- 
mus. Aliud aiiquantum minus in calcario carbonifero e tractu Kasebergensi observa- 
vimus. 

III. C 1 a s s i s. 

MOLLUSCA L A M E L L I B R A N C H I A. 
Testa bivalvis; Musculi valvas claudentes impares, duo vel unus. 

Omncs Bivalvium refiquiee, praeter Ter eb r atula s & Cranias, in formatione no- 
stra bucusquc inventa?, buic Classi adscribendae sunt. Aiiae vero raras, alias vulgares, 
alias passim tam frequentes ut strata , in quibus jacent, prorsus fere constituant. Raraa 
sunt in gcnere omnes ad Divisionem nostram priorem pertinenlcs, qmppe quaa, testa 
penitus deleta, nucleos tantum reliquerunt. Nuculae tamen passim Irequentiores. In- 
ter illas, qiue Divisioncm nostram posteriorem constituunt, & testam magis minusve ii- 
besam retinuerunt, rariores sunt Avicula, Inoceramus, Catiilus; frequenlissima^ 
vero Pecten, Ostrea, Plagiostoma, Cbama. XV. AKCA, Linn. 
Testa longitudinalis ajquivalvis, inaequilatera ; nalibus distantibus, area ligamenti 
separatis. Cardo linearis, recLus; denlibus inunerosis, coiderLis, ailcrnatim insertis. 
i. A r c a e x a 1 t a L a, n. 
A. magna veutricosa, crassissima, marghit: intns Itvvi ; natibiu proccris subcornijbi mibuj 
(Tab. nostra V. Gg. i. V. 15.) 

Obs. Testaceum, qUod hoc netroine intellectum vohii, nondum rmi incomplelum vidinuis. Cum 

Locus: Ad Carlsliaina in sLrato cretaceo, Ostreis, Chamis cet. scateate, hunc 
nucleum invenit & mecum benigne communicavit cl. Sjjiidevall. 

A. longitndinaliler oblonga, vcutricosa, snbHumbea, aiUice rotundala, brv.viorv, postice pro- 
ductiore , oblitpie truucata ; margine mtus lcevi. Longit.a5.lat.i5mm. (Tab. nostra V. f. 2.) 

Locus: Nuclei iu lialsberg olim rarius inventi surtt. 

3. A i c a o v a 1 i g, n. 
A. longiludinaliter avali, vvutrirosa, rubivqnilalera ; margiut: iutus lcevt. Longil. 3o. latil. 
ao mm. CTal,. nostra V. f. 3. A. 15.) 

Obs. Dentes, quoque hujus speciei, laterales majores sunt & obliqui. Nates apice intus valde cur- 
Locus: In calcario arcnoso & carbonifcro regionis Kopingensis, eum sequcnlibus, 

raro. 

XVI. PECTUNCULUS, Lam. 

TesLa orbieulaLa, sublenticidaris, aiquivalvis, suba:quilaLera, clausa. Cardo denLi- 
bus numerosis in linea arcuata siiis, mediis ohsoletis. 

P c c L u n c u 1 u s L e n s, n. 

P. testa orbiculari, convexo-depressa, cvquilatera; rostro rtctangulo ; dentilms mediis obsole- 
tis, lateralibus utrinque 8-ioj margine crenidato. Diam. long. & lat. circa 20 m. m. (Tab. 
nostra V. lig. /J.) 

Locur: Nuclei huius speciei inventi sunt in Balsberg, & ih calce arenosa ad 
Kdpinge, passi.n. 

XVII. NUCULA, Lam. 
TcsLa longitudinalis , oblonga vel ovato-trigona , aequivalvis inaequilatera, clausa. 
Cardo denlibus numcrosis, in linca CracLa, sivc anguliun formanle, positis ; angulo intUS 
fovel vei cocldearc saqiius msLiucto. INaLcs conligua;. i. N u c u 1 a o v a t a, n. 
iV. tofa ovato-trigona, tdmpressa, lcevi, antice obtuse rotundata; angulo cardinali subobtit- 
so; margine loevi. (Tab. nostra V. fig. 5. A. B. & melius quoad ambitum fig. 5. C.)j 

Conf. Nucula trigona Sow. Min. Concbol. t. 192. f. 5. 
Obs. PJerumque bretior aliquantum est quam figura nostra 5, A. — Dignoscitur a ceteris heic de- 
scribendis speciebus forma ovato-trigona , antice obtuse rotundata & angulo dentium cardinalium. 
subrecto vel recto parum majore. De cetero compressa est & laevis ; in utraque serie 6-7 den- 
tcs ; series dorsalis aliquantulum convexa sursum arcuata. Marginem lacvem, nec unquam crenula- 
tum observavimus. 

Locus: In calce arenosa carbonifera regionis Kopingensis & Kasebcrgensis passim 
frequcntes occurrunt nuclei. 

3. N u c u 1 a t r u n c a t a, n. 

N. testa ovata convexa, antice truncata ; angulo cardinali subacuto; margine crenulato. (Tab. 
nostra V. fig. 6.) 

Ma.jor est proeccdente, magis convexa, & aliquantum magis oblonga, longitudinali- 
ter tenuissime striata; atque anlice, saltim quoad rostrum, truncata. In specimine de- 
piclo sulcus transversus a nale ad marginem curvalim decurrit; an constans, nescio. 

Locus : Iu calcario arcnoso tractus Kasebergensis rarius obvcnit. 

3. N u c u 1 a p a n d a, n. 

N. testa ovata, convexa, tenuissime striata; antice rotundata; angulo cardinali obtuso; dor- 
so pando; margine lcevi. (Tab. nostra X. fig. 40 

Differt a prascedentibus angulo dentium majore scu obtusiore ; margine anteriore 
magis rotundato & minus truncato ; dorso, vel potius serie dorsali dentium subconcavo, 
dentibns circiter 18; in antica serie circa 12 numerantur. 

Locus: In pctra calcaria arenosa tractus ad Kaseberga, rarius. 

4- N u c u 1 a p r o d u c t a, n. 

N. testa ovato-oblonga , convexa; antice producta rotundata; cardine in medio fere sito; 
angulo obtusissimo ; serie dentium antica recta postica concava. (Tab. nostra X. fig. 5.) 

Fieri quidem potest ut haec sit varietas praecedentis ab altero latere inspeeta. Ex- 
trcmitas vcro anterior magis producla est & minus obtusa, unde testa magis oblonga ; car- 
do qui in illa propior est extremitati anteriori, in bac fere in medio inter utramque 
cxtremitatem situs. 

Locus-: Cum prioribus speciebus, raro. 

XVIII. TRIGONIA, Lam. 

Testa asquivalvis, inaequilatera subtrigona. Cardo dentibus in altera valva duo- 
bus, divaricatis compressis, elongatis, lateribus transversim sulcatis; in altera quattuor 
uno tantum laferc sulcatis» 

Obs. Hujus generis nulla nunc in Europa vivit specics. Sola jam cognita in mari ad Novam IIol- 
landiam habitat. Vide Annales du Museum IV. p. 355. tab. 67. f. 2. 

T r i g o n i a p u m i 1 a , n. 
T. testa ovato-trigona multicostata ; costis obliquis , divaricatis , nodosis , inferioribus deor- 
sum & antrorsum, superioribus sursum arcuatis. (Tab. nostra V. fig. 7.) 

Obs. Quamvis non nisi nuclei hujus testacci dudum invenli sint, & quamvis Pictor structuram car- 
dinis internam (in fig. 7. B.) baud bene cxprimere potuerit ; cerlo tamen certius est speciem ad Ge- 
nus Trigonia; pertinere. Cum Trigonia spinosa Sow. Min conchol. tab. 86. quoad for- 
mam&costarum directionem oflert magnam similitudinem. Strata quoque, in quibus sunt inventss quoad sctatcm convenire videntur; Trigonia spinosa enim in arena viridi (Grcensahd)-, 
nostra in calcario liuic proximo oLvenit. At vero nostra semper multo minor cst, & costas tan- 
tum nodosas non vero spinosas habet , quatenus ex nucleis & impressionibus discerni pdtest. 

Lncus: In calce arcnosa, micacea & carbonifera, regionis Kopingensis, cum Nucu- 
lae & Pectunculi jam descriptis speciebus, passim obvenit. 

Obs. Alia species etiam pusilla, sed descripta longior & angustior, occurrit in calce testacea ad 
Balsberg. Cum vero nondum nisi nuclei valde incompleti inventi sunt, speciem tantum indica- 
re, non vero desciibere possumus. 

XIX. CARDITA, Brug. 
Tcsta acquivalvis, inaequilatera, subcordata; natibus involutis. Dcntes cardinales 
(duo aequales). 

Obs. Nuclei quos huic Generi adscribo, characteribus allatis facile dignoscunfur. Fropter margines 
valvarum intus neque dentatos nec plicatos ad Genus Cardii Linneani vix debent referri. Cum 
vero dentes cardinales plane lateant, accuratius examinari non possunt. 

i. C a r d i t a E s m a r k i i, n. 
C. testa oblongo-cordata, ventricosa, transversim striata; medio quoque longitudinaliter ra- 
diatim striata & angulis duobus notata. (Tab. nostra V. fig. 8. A. postice, 8. B. antice> 
& 8. C. a latere speciem monstraf). 

Obs. Celebcrrimus J. Esmakk., Professor in Academia Christianiensi Norvegiae, banc speciem in iti- 
nere Ungarico ante plures annos,in rcgione Raesemarkensi inventam domum apportuvit, ubi 
asservatum specimcn examiuavimus. Specimcn vero delineatum in Scania lcgimus. 

Locus : Aj)ud nos raro obvenit in eadem petra arenoso-calcaria , ubi occurrunt 
Trigononiae, Nuculae &c. 

2. C a r d i t a M o d i o 1 u s, n. 
C. testa ovato-oblonga, sublcevi; margine antico natibus parvis involutis cequali. (Tab. X. 
fig. G. A. B. C.) 

Obs. Valvse convexo-gibbae fuerunt, intusqne marginibus plane locvibus. Stxlx tratisversse injcqua- 
Ics, prsesertim anticc & inferne erinspicuae, vix nisi incremcntum indicant. In media vero valva 
striarum Iongitudinalium rariorum radiantium vestigia obsolcta apparent. 

Locus: In calee arenosa & carbonifera regionis ad Kaseberga, raro. 

XX. VENULITHES. 
Testa longitudinalis, aecmivalvis, inaequilatera , clausa, antice & postice producta 
& rotundata. Cardo 

Obs. Cum Nucleos, forma allata gaudentes, qui in stratis nostris cretaceis haud raro occurrunt 
omittere me nequaquam posse putaverira, eos in certum quoddam genus redigere necessarium du- 
xi. Cum vero non nisi ex. forma externa dijudicari possint, fieri quidem potcst ut aliorsum refe- 
rantur. 

Venus? cxuta, n. 
V. testa ovali, sublcevi, postice transversim striata; margine valvarum intus lievissimo, 
(Tab. nostra III. fig. 16.) 

Obs. Quoad forrnam & magnitudinem Veneri litteratffl Lin. baud absimilis est.! 

Locus: In calce arenosa & carbonifera regionis Kopingensis, passim minus raro. 

XXI. CORBULA, Lam. 
Testa sublongitudinalis, inasquivalvis, insequilatera, subclausa. Dens cardinalis in 
utraque valva conicus, curvus, cum fovea laterali adjecta. Ligamentum intevnum. Obs. Ad Fautiam nostram jam vlvam pertinet pusilla quoedam hujus generis species, quaj in sinu- 
bus Bahusjae & Norvegiai pi-ofundioribus haud rara est. — Facillime dignoscuntur testa; ad hoc 
genus pertinentes, valvig, quamvis liberis & regularibus , tamen valde inaequalibus , altera minore 
& minus conyexa, altera majore & magis tumida. 

i . C o r b u 1 a ovalis, n. 
C. testa ovali, Iongitndinaliter & inwqualiter substriata, postice oblique angulata; margine 
superiore pone nates vecto, compresso, posteriofe rotundato. (Tab. III. fig. 17.) 
Locus: Cum praecedentibus, raro. 

2. C o r b u 1 a c a u d a t a, n. 
C. testa ovato-trigona , iurgida; tongitudinaliter pulchre striata; antice rotundata, postice 
in caudam longam transversim striatam producta. (Tab. III. fig. 18.) 
Locus: Cum praecedentibus, raro. 

XXII. LUTRARIA, Lam. 

Testa ssquivalvis, inasquiiatera, oblonga , extremitate posteriori bians. Cardo den- 
tibus 

Lutraria Gurgitis, Broncn. 
L. testa oblonga, longitudinaliter sulcata, antice rotundata clausa, postice truncata hiante. 
(Tab. V. fig. 9. A. B. C.) 

Lutraria Gurgitis Brongn. Descript. Geol. des env. de Paris pag. 97. t. 9. f. 1 5. 
Obs. Specimen nostrum majus , antice magis rotundatum, postice truncatum , natibus, ut videtur, 
ab extremitate antica aliquantum magis remotis. 

Locus: In petra calcaria, glareosa & dura ad Morby Blekingiae. Aliud specimen 
adbuc majus in calce arenosa agri Kopingensis obscrvavimus. 

II. Divisio: 

CaKDO DENTIBUS VEiUS DESTITUTUS. 

XXIII. AVICULA, Lam. 

Testa libera inaequilatera, basi oblique transversa , recta , extremitalibus productis. 
Cardo linearis, edentulus (lamellula compressa infra nates?) 

Avicula ccerulescens, n. 
A. testa ovato-oblonga compressa, snedio radiatim cosiellata, costellis raris tuberculatis; 
cardine obliquissimo ; auricula posteriore obtusangula. (Tab. III. f. 19. A. B.) 
Obs. Testa in nostris stratis colore semper ccerulescente , ovato-oblonga est. Margo cardinalis [re- 
ctus valde obliquus terminatur postice angulo obtuso, pone quem sinus obsoletus. Angulus ante- 
rior acutus, rotundatus. Margo eardini oppositus , seu inferior, truncato-rotundatus. A natibus 
ad marginerii inferiorem, prsesertim in media testa, decurrunt costellae minimse, rariores, tuhercu- 
latse 5 -10; praeterea testa laevis cst. 

Locus: Obvenit in calcario micaceo & carbonifero ad Kopinge, Kaseberga &c. 
XXIV. INOCERAMUS. 
I n o c e r a m u s s u I c a t u s, Parkins. 
/. testa postice compressissima, angulata, interstitiis angidorum sulcatis. 
Brongn. Descr. geol. des cnv. de Paris tab. 14. fig. 12. A. B. 
Locus: In calce arenosa & carbonifera agri Kopingensis, ut etiam in arena vi- 
ridi ejusdem regionis, varia legimus fragmenta hujus speciei. 

XXV. CATILLUS, Brongn. 
Testa subasquivalvis, ' libera, transversa. Cardo lincaris rectus, callum crassum 
longitudinaliter excavatum, fossis numerosis in serie positis, pro ligamento recipiendo, - — *9 

ornatum formans, & postice? angulum fingens. Textura testae transversim fibrosa; su* 
perficies oculo armato inspecta quasi reticulata. 

i. G a t i 1 1 u s C u v i e r i, Brongn. 
C. testa rotundato-ovatal , valvis trassis, planulatis, superficie intema lcevi, extema trans» 
versim substriata. 

Catillus Cuvieri Brongn. Descript. dcs envir. de Paris, pag. 386. tab. IV. fig. 
io. A. C. D. F. G. H. & fbtte J. 

Locus: Fragmcnta invcniuntur in calce glareosa ad Ignaberga, Balsberg & 
Kjugestrand, baud raro. Excmplar integrum nondum inventum est. 

i. C a t i 1 1 u s B r o n g n i a r t i, n. 

C. testa oblongo-ovata? valvis tenuioribus convexis, plicatis^ plicis transversis» tereti-con- 
vexis, lcevibus, in utraque suptrficie conspicuis. 
Obs. Iconem & descriptionem alio loco dedimus. 

Locus: Neque luec species integra adhuc invcnta cst. Fragmenla vero cum car- 
dine fere iutcgro lecta sunL ad Kasebcrga & ad Kdpinge, in calce arenosa & car- 
ijonileia, qtiae arenam viridem operit. 

Obs. Ad hoc idem genus pertinet problematicus illc Mytiloidcs labiatus Brongn. Descr. geol. 
de Paris p. 38a. lab. 3. F. 4- M y t i 1 u s p r o b 1 e m a t i c u s , ScblotheimPetrefactenk.indep.3o2. 
Ilanc speciem, quac in Suecia nondum invcnta cst, alio Joco descripsimus &, in bonorem illustris- 
simi viri Catillum Schlotheimii appellavimus. 

XXVI. PECTEN, Mtiix. 

Testa bivalvis, libera, anriculata. Cardo edentulus, fovea intcrna trigona liga- 
mentum recipiente. Nates eontiguae. 

Pulclierriinum boc, & in natura ctiamnunc viva specierum ditissimum genus, in fermationc 
nostva cretacea nou solum plurimas species sed plurima quoque cujusvis speciei individna praebet. 
Oflerunt itaque lioe species oplimam & raro desideratara notam bujus formationis ; unde ut accura- 
te determincntur magni pro nostra re est momenti. 

A. Testa extus radiata 1. striata. 
a) Testa radiatim costata. 
i) P e c t c n Q u i n q u e c o s t a t u s, Sow. 
P. testa inccqnivalvis orbiculato-trigona , inferius semicirculari , sexanguiata ; vatva altera 
ptana sexplicata & radiatim costata, altera convexo-gibba, costata; costa sence remota quateruis in- 
ttrpositis elatiores; nate incurva. Diam. long. i-i^-a poll. (Tab. nostra X. fig. 7. Tab. 
IX. f. 8.) 

Pecten quinquecostata Sow. Min. concb. tab. 5(3. fig. 4 -8. — Brongn. Descr^ 
geol. des envir. de Paris tab. IV. fig. i. A. B. C. 

Descript. Variat magnitudine testa orbiculato-triangnlaris. Valva altera (lab. X 
ig« 7.) convexa & gibba, nate valde incurva ; margo infcrior subobiiquus, fere semi- 
circularis , magis rninusve evidentcr sexangulalus. IIoc eilieitmt coslae scx eiatiores & 
eeteris magis productae; inter singulas barum quattuor minores cosl;e jacenl, quae sicnti 
majoies tcretes sunt, sulcis interpositis profundis & transversim striatis, striis eiatis te- 
nuissimis. Auriculae longitudinaliter striatae & subtiiiter decussatae. Valva altcra Ctab. 
IX. fig. 8.) plana, posterius subconcava, latior fere quam longa, magis minusve eviden- 
ter sexplicala, radialim costata & transversim tenuiter striata; costae tcretes, sulcis in- 
terpositis profundis. Auriculae maguae, antrorsum laliores, transversim eostatce. Inlus hxc Valva fere convexa, magis lcevigata sed sub margine incisuris sulciformibus nolafa; 
tmde margo subtus dentatus. (Sow. 1. c. fig. 5.). 

Locus: In calcifodina ad Lommarp prope Ignaberga specimina majora inter- 
dum sed hucusque tantum fracta inventa sunt (unde tab. 9. f. 8.). — In stratis cal- 
careis partis septentrionalis litoris Kjugestrand specimina haud raro leguntur (\mde 
tab. X. fig. 7.) — In stratis oonchaceis ad Balsberg; in arena viridi ad Kop inge- 
molla fragmenta minora vidimus', & in seiice nigra e Scauia meridionali specimen 
quoque ohservavimus. In omnibus itaque \arielatibus formationis cretacea? obvenit. 
2. Pecten septcmplicatus. 

P. testa ovato-rotimdata, subobliqua, radiathn plicata; plicis septem convexis & interstitiis 
lonqitudinaliter striatis ; striis squarniferis ; squamis fornicatis ; auriculis iuwqualihus striatis. 
Long. ij-a poll. (Tab. nostr. X. fig. 8. A. B. mediocres). 

Descript. Haec pulchra species, quam nullibi descriptam invenimus, dignoscitur testa 
ovato-rotundata, obliqua, inaequivalvi ; valva altera magis, ailera minus convexa; utraque 
tradiatim plicata; plicae septem convexae, quas inter totidem concavae. Accreliouis sta- 
tiones duae vel tres distinctissimae sunt, & valva convexior ad illas quasi infracta. To- 
ta testa ornatur lamellis tenuibus transversis undatis, quae tamen in speciminibus pluri- 
mis evanuerunt. In omnibus vero cernuntur strke longitudinales squamulis formicatis 
ornatae, quarum tres plerumque serics in unaquaque plica, & trcs in intcrstio obser- 
vantur. Hae quoquc squamulae haud raro obiitteratae sunt; sed in inferstiliis concavis 
lenticulo examinatis, vestigia earum plerumque deteguntur. Auricuhe inaequales & trans- 
versini striata?. Intus inspecta testa quoque scptemplieata , plicis radianlibus hevibus, 
margine subangulatis. Hac quoque nota dignoscitur facillime a praecedente speeie cu- 
jus valva convexa intus ornatur sulcis numerosissimis. 

llocus: In parte septentrionali litoris Kjugcstrand cum prrecedcnfe. Ad Bals- 
bcrg in petra conchacea; atque in petra areuacea e regione lacus Yngsjo dicli, cum 
Ostrea lunata &c. rcperitur. 

3. P e c t e n d e u t a t u & 

P. testa ovata tnaxima, convexiuscnla, plicato-costata, costis numerosis (36 -.{0) medio den- 
tibus serratis, utrinque stri-d angusta ornatis, &" sulco cbncavb distinctis; aurkulis transversim 
tmuiter striatis. (Tak nostra X. fig. 9.) LoHgit. / t |; lat. 3f poll. 

Descript. Maxima sui generis spccies in formatione nosfra cretacea obveniens. Quo- 
ad formam oblongo ovata parum convexa, depressiuscula , angulo basali acuto. Tota 
supcrficies radiatim plicata, plicis circiter quadraginta; quarum singula in medio dorso 
ornatur serie dentium scrralorum & utrinque stria-laevi humiliore. IntersLitiorum sul- 
ci concari bevcs vel longitndinaliter striati. • Piicae- paginre intcrnse laeves sunt & mi- 
nus distincta?. ' 

Locus: Specimen depictum in Collectione Biet/iana. Musei Lundensrs sine loco 
asservatur. Petra autem adluerens & petrificata quaedam parasitica (e, gr. Spirorbis 
Glaebella n. &c.) indicare videntur specimen esse e stratis montis Balsberg depor- 
tatum. In his stratis aliud muito majus, sed magis fractum ipsi postca legimus. 

4. P e c t e n s e t r a t u s. 

P. testa ovata, convexinscuta, radiatim tostulata, costulis numerosisshnis (60 - 70) angu- 
stis, dentato-serratis, asperis ; auricidis incequalibus striatis, dentato-scabris , minore obtusangulo; 
wajon latiore, Longit. i|; lat. 1 | polL (Tab. nostra IX. fig. 9.) Descr. Qftoad magnitudinera inter mediocres species, quoad formam ovata, de- 
presso-convexa, radiatim costulata; costulae angustae, compressae serrato-dentatae. Inter- 
stitia plana, subtilissime transversim striata. Auriculae inaequales, radiatim costulatoe, 
costulis dentatis. 

Locus: In petra conchacea ad Balsberg; in calce arenosa carbonifera ad Ko- 
pinge; in silice corneo regionis circa Nobbeldf &c. 

5. Pecten multicostatus. 
P. dilatato-orbiculata, utrinque convexa, maxima; costis circiter 20 plano-convexis, sulcis 
angustioril/us distintis; auriculis majusculis, subcequalibus , altera sinu notata. 
Obs. Ad Pectinem sequi va-fv e m Sovv. min. conch. tab. i36. fig. 1. prope accedere videtur. 

Descript. Intcr majores species numeranda, interdum 2 § poll. longa & 3 poll. 
lata, • convexa, radiatim costata; cosUe 16-24, latae , plano-convexae, sulcis interpositis 
latiores. Sulci concavi, striis subtilibus elatis ornati. Angulus basalis recto aliquan- 
tum major. Aurieuke laUe, ferc aequales, altera tamen antice sinu notata. 

Locus: Specimina, in collectione Academica asservata, in stratis ad Balsberg 
depositis, leeta csse videntur. 

6 . JP e c t e n u n d u 1 a t u s. 

P. fesla ovafa convexa, costulis numerosissimis , incgqualibus, subjlexuosis , plano-convexis, 
transversim striatis ; sulcis parum impressis ; rostro acuto, margine altero recto, altero coucavo; 
anriculis incequalibus. (Tab. nostra X. fig. 10. A. B. C.) 

Descript. Inter mcdiocres Pectinum species in formatione nostra cretacca obvc- 
vientes. Longit. 1 - if poll. Differt ab insequeule specie forma magis oblonga & ova- 
ta, angulo basaJi aculo, & sulcis intercostalibus minus profundis. Interdum lamen in 
lapide depressa reperilur tcsta, tumqiie niagis rotundata est & fere circularis, angulo ba- 
sali reclo, ut in tab. IX. fig. 10. exprirnitur. Cum vero formam naturalem conservavit, 
magis ovata est & convexa; angulus hasaiis, rccto minor, includitur sub auricula minore 
;i linea recta & sub majore a linea subinflexa. Tola superficies radiatim costulata; co- 
stuiis numerosLssiinis ioasqualibus , aliquantum flcxuosis, transvcrsim striatis, fere pla- 
nis, sulcisque angustis & parum profundis distinctis. Auriculae inaequales, majore ad 
basin sinu notata, minore pone angulum plerumque incisa. 

Locus: In calce arenosa & carbonifera ad Kdpinge, Kaseberga &c. haud ra- 
. ro. Cum testa sit satis crassa, bene plerumque conservata est. 

7. Pecten subaratus. 

P. testa orbicutari, gibbo-convexa, radiatim costulata; costulis compressis, interdum squa* 
moso-asperis, sulcis profundis; rostro rectangtdo; aurictdis inctqualissimis, rugoso-striatis. (Tab. 
nostra IX. fig. n.) Long. 22. lat. 22 mm. 

Descript. Variat quoad magnitudinem , interdum icone nostra aliquantnm major. 
Valva utraque satis convexa , orbicularis, ita ut latitudo longitudinem aequet, sulcis ra- 
diantibus numerosis profundis subarata; costae compressae inaequales interdum diebotoime, 
margiucm versus fissae, &, in speciminibus bene conservatis, squamulis parvis rugosis 
scabrae; numquam vero longitudinaliter striaUe. Suici & costae aequales. Auriculaj 
inaequalissimae, striatae, scabrae; minore obtusangula, majore (valvae siuistrae) sinu acu-< 
tangulo, valvae dextraa sinu rotundo incisa. Linea basaiis recta, serrata. 

* 6 * Locns: In stratis cohchaceis ad Ignaberga & Balsberg rarius; in petra 
conchacea ad Kjugestrand frequentissime obvenit. Haec vero pctra, granulis atro- 
viridibus conspersa, cum arena viridi Kopingensi coaeva esse videtur. 

8. P e c t e 11 pulchellus. 

P. testa orbicnlari, depresso-convexa, radiatim costata; costis latiusculis, plano-convexis, sub- 
fissis, subtiliter striatis; striis in media testa longitudinalibus , ad latera obliquis, arcuatis ; au~ 
rkttlis inccqualibus virgato-striatis. Diam. io-i^ mm. (Tab. nostra IX. fig. 12.) 

Descript. Inter minores sed pulclxerrimos Pcctinites formationis cretaceae. Saepe 
testa alba, & nitida obvenit, fasciis transversis rubescentibus ornata. Fere orbiculans 
est & parum convexa, radiatim costata; costae 23-24 satis latae, parum convexae, . in- 
terdum fissae, subtiliter & pulchre striatae. Sulci intercostalcs angustissimi. Strise in 
media testa Iongitudinales sunt, scd in lateribus oblique & sub auriculis arcuatim trans- 
verse currunt. Auriculae inaequalissimae , radiatim striatae. 

Obs. In quibusdam speciminibus lurnini obversis & per lenticulam observatis , inspiciuntur quoque 
striae costarum transversae ; in quibusdam hae solae observantur. 

Locus: In arena viridi ad Kopingemolla frcquens & bcne conservata occurril. 
In calce arenosa & carbonifera ejusdem regionis quoque obvenit, nec non in stratis 
conchaceis ad Balsberg, Ignaberga, Kjugestrand & Morby. 

(}. P e c t e n 1 i n e a t u s. 

P. testa orbiculari , depresso-convexa, radiatim costata; costis angustissimis , compressis , 
elatis; interstitiis latioribus striatis ; striis in media testa longitudinalibus, ad latera obliquis, ar- 
cuatis; auriculis inmqualibus striatis. Diam. praecedentis. (Tab. nostra IX. fig. i3.) 
Obs. Suspicor banc & praieedentem esse tantura diversas valvulas unius ejusdemquc speciei , quae, 
si probatur, nomen prioris retineat. Nondum tamen has valvulas junctas invenimus ; sed ex cen- 
tum vel pluribus examinatis, singulse prius descriptce constituunt sinistram , bae autem dextrara 
valvam. Stria; auricularum in utrisque similes, & striae valvarum, quas in illis costas, in bis in- 
terstitia ornant. Costse vero valde sunt dissimiles ; in bis anguslissiraae , corapressissimse , ad raar- 
ginem productse, unde testa dentata fit ; interstitia Jata subtiliter striata. 

Locus: In arena viridi ad molinam Kopingemolla testai integrae & bene 
eonservatae haud raro inveniuntur. In calce conchacea ad Morby quoque obvcniunt. 

10. Pecten arcuatus, Sow. 

P. testa suborbiculari, convexiuscula, nitida, tenuissima, striis punctatis arcuatis, pmser- 
tim juxta latera conspicuis ; auriculis incequalibus striatis; tnargine rostri sub majori arcuato. 
Diam. i5 mm. (Tab. nostra IX. fig. i40 

Pecten arcuatus Sow. Min. conch. tab. 2o5. fig. 5. & 7. 

Descript. Quoad tenuitatem, nitorem & magnitudinem Pcctini membranaceo 
similis est, sed differt auriculis inaequalibus & striis radiantibus punctatis, ad latera te- 
stae arcuatim excurrentibus. Subtilissimae vero sunt hae striae, ita ut vix nisi per len- 
culam ooularem inspiciantur. Ad Pectinem laavem quoad formam accedit; differt 
vero striis «& margine rostri arcuatis. 

Locus: In calce arcnosa & carbonifera ad Kopinge, rarius; in lapide arenaceo 
e tractu lacus Yngjo frcquentius obvcnire videtur. 

11. P e c t e n v i r g a t u s , n. 
P. testa suborbiculari convexiuscula, striata; striis mediis ramosis per dichotomiam sensiui divisif, lateralibus divergentibus arcuatis; auriculis inctqualibus reticulato-striatis. Diam. 12- iS 
mm. (Tab. nostra IX. fig. i5.) 

Parvulus hic Pectinites intcr pulcherrimos est eorum qui in formatione crctaeea 
obveniunt. Quoad formam & magnitudinem similis est Pectini pulchelio; costulae 
parvae frequentissimae subrugosae, in media tcsta longitudinales , ramosae, per dichoto- 
miam sensim multiplicatae; juxta latera vero magis arcuatae. Auricuhe inaequales, reti- 
cuiatim striatae; margine rostri altero recto, altero concavo. 

Locus: Obvenit ad Balsberg & Miirby; sed inter rariores esse videlur. 
b) Testa concentrice striata. 
12. P e c t e n c 0 r n e u s , Sow. 

P. testa orbiculari convexiuscula, lineis impressis concentricis regutaribus ; interstitiis con- 
vexiusculis striatis ; radiis nullis ; auriculis incequalibus ; callo intus utrinque ad latera cardinis. 
Diarn. circa 5o mm. (Tab. nostra IX. fig. iG. X. fig. fci.) 

Pectcn corncus Sow. min. conch. tab. 204. 

Descript. Inter majorcs species nostrae formationis cretaceae; tcsta orbicularis pa- 
rum convcxa, ulraque valva icqualis, cbncentrice & regulariter striata. Tota scil. su- 
peiiioies ornatnr lineis concentricis impressis, cpiarum diue in unoquoque millimetri 
spatio; interstitia coriVexa & tenuissime striata; radiorum nulla vestigia observantur. 
Auriculae inaequales ; anlc has in pagina lestac intcrna callus utrinque crassus jacet, qui 
aiitiee magis magisque divergit & sensim evanescit. In hac parte valva crassissima est. 

Interdum haec spccies reperitur colore subfusco vcl corneo. Varictas pallidior 
qiioqnc obvenil. Testa , quamvis crassa, fragilliina cst; quare raro integra oeourrit. 

Locns: In calce arcnosa & carbonifera ex regione Kopingensi , satis raro. 

13, P c c t e n o r b i c u 1 a r i s. 

P. testa orMculart tenuissima, contentrice striata, depressa, rostri dorso subelato; auricu- 
lis ceqitalibus majusculis, hasi latioribus. (Tab. hostra X. fig. 1 2.) 
Pecten orbicularis Sow. Min. conch. tab. 186 ? 

Descript. Testa suborbicularis, lcnuissima & fere membranacea, striis concentri- 
cis inaequalibus ornata, valde deprcssa & mcdio tantum anguli seu rostri basaiis eleva- 
to convexo; auriculae aequales, rectangulae, vel inferius aliquantum latiores. 

Locus: In calee arcnosa & carbonifera ad Kdpinge raiius», c ti a m in silice va- 
riegata ad Arup observata. 

B. T e s t a e x t tt s l ce vi. 

14. P e c t e n m e m b r a n a c c u s. 
P. testa ovali-rotunda, depressa, nitida, tenuissima, lcevi; auriculis cequalibus, parvis, ob- 
tusangulis , basi latioribus, strid margini parallela notatis. (Tab. nostra IX. I. iG.) 
Longit. u5; lat. ai mm. 

Descript. Tenuissima, planiuscula s. convexo-plana, ovali-rotunda, nilida, oculo 
nudo hcvissima, armato autem tenuissirne & concentrice striata. Auriculae satis parvae, 
quoad formam & magnitudineni aequalcs , obtusangulae, inferius latiores, stria longitu- 
dinali duplici vel triplici, margini paralMa, notatae. 

Locus: In calce arenosa & carbonifera ad Kopinge, Kaseberga &c. vulgaris. — a4 — 1 5. P e c t e n 1 ce v i s . 

P. testa suborbiculari convexiuscula, tenui, nitida, lcevi; auricnlis incequalibns, minori ob- 
tusangula, majori extus rotundata; rostro basali rectangulo , marginibus utrinque rectis. Diam. 
8-10 mm. (Tab. nostra IX. fig. 17.) 

Pecten sirailis, Sow. tab. ao5. fig. 6. buic prope accedere videtur. 

Descript. Satis tenuis, parum convexa, fere prbicularis, oculo nudo plane laevis &t 
nitida; armato autem tenuissime transversim striata ; in speciminibus quibusdam ve- 
stigia observantur striarum radiantium punctis minutissimis consistentium. 
Obs. Ad Pectinem arcuatum proxime accedit; differt vero marginibus rostri rectis, & defectu 
striarum arcuatarum infra auriculas. 

Locus: In calce arenosa & carbonifera ad Kopinge & ad S venstor p sm olla 
vulgaris est species; obvenit etiam in arena viridi ad Kopiiigemolla ; in lapide are- 
naceo reglonis ad Yngsjo &c. 

16. Pecten inversus. 

P. testa pusilla orbiculari, extns lcevissima , intus costis 13-16 distantibus radiata, mar~ 
gine lcevi; auriculis hicequalibus , latis. Diam. /[-6 mm. (Tab. nostra IX. fig. 18. A. B. 
magnitudine naturali; scil. A. extus, B. intus ; C. magnitudiae aucta, intus). 
Obs. Ad Pectinera squamulam Lam. Hist. anim. s. vert. VI. I. p. t83. & Annales du Mus. 
VIII. p. 354- proxime accedere, sed costarum numero majore differre videtur. 

Descript. Testa minima, orbicuiaris, extus tota bevis, inlus vero i5-i6 costis 
compressis radiantibus, ante marginem testa^ desinentibus, ornala. Auriculae latissimse, 
ita ut margo cardinalis & latitudo testae fere asquales sint. 

Locus: Ad Svenstorpsmo lla, & ad Kopinge in arcna viridi alquein cal- 
ce arenosa & carbonifera haud raro. 

XXVII. PLAGIOSTOMA, Sow. 
Testa bivalvis", libera, obliqua, subaequivalvis, auriculata. Cardo dcntibus & fossa 
interna destitutus; margo cardinalis oblique truncatus, tenuis, alterius valvae strictus, 
alterius sinu angulari incisus. Nates subdistantes. 

Obs. Testacea quae ad hoc gcnus pcrtinent magis minusve obliqua sunt & L i m se nonminquam 
subsimilia ; striis vel sulcis longitudinalibus plevumque omantur, basi oblique tamqnam truncata, 
& utrinquc auvicula munita; sed valva: ante anriculas clausce sunt, & margo eardinalis tenuissi- 
mus fossa illa triangulari & tratosv*r«:« striata pro ligamento caret, quoe in Lima affinitatem 
cum Ostrea indi™'- Piopter tenuitatem valvarura cardo saepius fractus est ; sed in specimini- 
^,,. ;.icegris, si e basi seu postice inspiciuntur, semper invenitur linea cardinalis alterius valva re- 
cta, alterius vero sinu angulari magis vel minus profunde incisa, unde oritur apertura triangula- 
ris magis vel minus alta. Nates magis vel minus distantes neque, ut in Pectinibus, contiguce. 
r. Plagiostoma punctatum, Sow. 
P. testa semirotunda* tonvexiustnla, radiatim striata, striis transversis minutissimis decus- 
sata; angulo basali recto ; margine anteriori brevius recto , posteriori longius concavo, oblique snl- 
cato. (Tab. IX. fig. 1.) 

Plagiostoma punctata Sow. Min. conch. tab. 1 1 4- fig- *. pag. s5. 
Obs. Specimen quod delineandum curavimus ad cardinera fractum est & lateribus . fere laevigatum; 
sed ex aliis fragmentis minus tritis, qua? postea examinavimus , perspicuum est hanc speciera cum 
Plagiostomate punctato Sow. omnino esse identicam. 

Descript. Striae radiantes numerosissimae plus minus conspicuae, si per lenticu- 
lam ocularem inspiciuntur, ab aliis striis muito subtilioribus & punctatis dccussari viden- tur. Linea cardinalis brevis atque auriculae parvae & subaequales. Margo pone cardi- 
nem situs longius rectus & inflexus (unde angulus subacutus oritur inter illum & par- 
tem testa; eonvexam) vel subconcavus & lineis ^-5 longitudinalibus oblique sulcatus. 
Margo ante cardinem brevius rectus, cum priori angulum rectum format. Ambitus de 
xetero totus oblique rotundatus. 

Locus: In calce concbacea ad Balsberg, rarius. Specimina pleraque trita sunt & 
hevigata. 

2. P 1 a g i o s t o m a s p i n o s u m, Sow. 

P. testa obovata, longitudinaliter costata, costis teretibus ; angulo basali subacuto ; valvis 
incequalibus, planiore spinosa; spinis longis, hinc sulco exaratis. Longit. 3o. lat. 2 5 mm. 
Obs. Magnitudine varia obvenit. Minora speeimina latiora sunt ; ita ut latitudo longitudinem aequet. 
Testa nitida est & plerumque bene conservata ; sed tamen fragilis & prxsertim longitudinaliter 
flssilis , ita ut a petra dura, in qua sedet , vix integra denudari possit. Pagina quoque interna 
sulcata est, sed sulcis minoiibus & cum externis alternantibus. Margo prsesertim intus dentatus. 
Plagiostoma spinos.a Sow. Min. concb. tab. 78. f. i-3. — Brongniart Descr. 
geol. des envir. de Paris tab. IV. fig. 2. A. B. C. 

Locus: I11 calcario arcnoso & carbonifero tractns Kopingensis haud raro occur- 
■ril; quamvis specimina integra nondum ciiccre potucrim. 

3. P 1 a g i o s t o m a o v a t u m. 

P. testa obliqua, convexa longitudinaliter striata ; striis numerosissiniis carinatis , postice 
obscuris, antice rugoso-granulatis; tmrgine cardinali obliquo; rostro subacuto. (Tab. IX. fig.a.) 

Cont'. Piagiostoma Pectinoides Sow. Min. conch. tab. 11 3. fig. 4.; in nostra 
vcro basis vix lam producla, margo poslcrior magis convexus & auricuiae subacutae. 

Descript. Oblique ovata, valde convexa, supra medium latissima. Striae vel co- 
strc radiantcs, dcpvcsso-tcretes, numerosissirme , praesertim inferius carina tenui ornata?, 
antice vcro ])unctis transversis rugosa-, postice ferc cvanescunt. Linea cardinalis obii- 
qua; auricuke parvns acutre & ponc acumen subincisae. Major interdum invenitur quam 
figura nostra, scil. iong. 3o. lat. 22 millim. 

Locus: Ad Balsbcrg niinns frequens; in pctra conchacea granulis alro-viridibus 
inspersa ad Kjugestrand rarius occurrit. 

4. P 1 a g i 0 s t o m a s e m i s u 1 c a t u m. 
P. testa gibbo-comexa, obovato-oblonga, lceviuscula, medio longitudinaliter sulcata; sulcis 
12-16. CTab. nostra IX. fig. 3.) 

Obs- Quoad formam externam proxime accedit ad Limam gibbosam Sow. min. concb. tab. i52, 
sed ex quinquaginta fere speciminibus, a nobis examinatis, in nullo Limae, in singulis vero P 1 a- 
giostomatis cavdinem vidimus. — An sit hic Ostracites decussatus Wablenb. Act. 
Upsal. VIII. p. 5 9 . tab. 4. f. 7. 8. 9.? 

Descript. Testa muito longior quam lata, & gibbo-convexa; ambitus obovato-ob- 
longus, basin versus aliquantum attenuatus. Bostrum basale valde acutanguium & quasi 
compressum. In medio dorso iongitudinaliter currunt suici 12-16, rugosi, vei trans- 
versaliter in ziezac striati; de cetero testa sublaevigata, vel striis tantum accretionis no- 
tata: aurieulae parvac subacutre. 

Locns : Ad Baisberg; in petra calcario-arenosa ad Svenstorpsmolla; in la- 
pide arenaceo & carbonifero agri Kopingensis; ad Ignaberga &c. haud raro: praeser- 
* 7 * 2 6 

tim vero vulgaris acl Kjugestrand. Sic in omnibus fere stratis inferioribus occurrit, 
estque omnium Plagiosto m at um maxime apud nos vulgaris species. 

5. Plagiostoma granulatum. 

P. testa obovato-rotunda, convexa, radiatim costata; costis trifariam gramlatis. Longit. 
i5. lat. i3 mm. & ultra. (Tab. nostra IX. fig. 4. A. magnitudine naturaii. 4. B. fVu- 
stulum magnitudine aucta). 

Descript. Rotundata, convexa, radiatim costata, costis circiter 16-18, quarum sin- 
gula ornatur tribus punctorum elevatorum seriebus, inter quas media ceteris aliquantum 
major. Margo undulatus, infra dentatus; rostrum basale acuminatum prominens. Auri- 
cula? parvae; lateribus granulatis. 

Locus: In arena viridi ad Kopingemolla, haud raro; In petra concbacca & 
arenosa ad Kjugestrand passim. 

6. Plagiostoma denticulatum. 

P. testa obovato-rotundata convexa , radiatim costata; costis acutis, medio denticulatis. 
Long. 11. lat. 10 mm. (Tab. nostra IX. fig. 5. A. B.) 

Descript. Quoad ambitum & convexitatem antecedenti similis ; radiatim quoque 
costata est, sed costarum numerus major (circa 26-28); singula costa dorso angulato, 
& angulus dentium serie, ornatur. Latera ante auriculas rugoso-striata. 

Locus: Ad Ignaberga & Kjugestrand rarius. 

7. P 1 a g i o s t o m a pusillum. 

P. testa obovato-rotundata, convexa, radiatim costata; costis tereti-convexis, & sulcis trans- 
versim tenuiter striatis. Long. 9. lat. 8 mm. (Tab. IX. f. 6. A. 6. B.) 

Descript. Ad antecedentem proxime accedit, cujus tamen varietas vix esse potest. 
DifFert enim costis circiter 20, tereti-convexis, non angulatis, sed transversim tenuissime 
striatis, qua? tamen striae in sulcis interjacentibus praecipue conspiciuntur. 

Locus: Ad Ignaberga, Balsberg, Kopinge. Minus quam praecedens species 
rara esse videtur. 

8. P 1 a g i o s t o m a e 1 e g a n s. 

P. testa ovato-oblonga obliqua radiatim costata, costis circiter 20, compressis, subdistantibus, 
interstitiis striatis, striis quaternis vel quinis compressissimis incequalibus. 

Obs. Specimen , quod, me absente, aere sculptum fuit (Tab. IX. fig. 7.) valde fractum est & in la- 
pide ad pavtein celatum. Aliud specimen, quamvis quoque fractum monstrat speciem ad hoc ge- 
nus re vera pertinere. Est igitur testa oblonga, antice parum tantum latior quam postice; mar- 
gine superiore longius recto ; anteriore qaoque recto sed multo brevius ; angulo basali fere recto. 
Striae inaequales , majores distantes. 

Locus: Ad Baisberg in petra conchacea^ & ad Morby in petra glareosa, raro. 

XXVIII. PODOPSIS, Lam. 
Testa irregularis, inaaquivalvis, vaiva inferiore majore profunda, nate plus minus 
elongata, jam truncata jam attenuata, semper adhaerente, canaliformi, marginibus angu- 
lum formantibus; valva supcriore breviore, convexa, basi auriculata. 

Obs. Hoc Genus ab illustr. de Lamakck primum est determinatum & a ceteris distinctum ; cha- 
racteres vero, quos proposuit, in nostras semper species non quadrant. Testa enim re vera non. 
subiegularis est, sed tam irregularis ut duo individua sibi plane similia non facile inveniantur. 
IX on solum nate vel basi adhaeret, sed saepius tota latere inferiori. Sajpissime duo vel plura indi- 
vidua cohaerent. Valvae admodum dissimiles ; inferior enim semper profundior , longior , postice 
per natem adhaerentem terminatur in canalem, quae est continuatio cavitatis valva?. Si natis posti- ce adhaeret, valva basj truncata isl, ; sed si natis sub tus adhseret, basis non truncata sed posti- 
ce sensim angustata, recta vel curvata. Margines canalem constituentee, id basin supericris valvae 
angulum formant. Valva superior Pectini subsimilis est , a quo tamen differt nate convexiore 
&c. Cum Plagiostomate hoc Genus, quamvis adhaercns, maximam prxbet similitudinem ; a 
Gryphaea vero admodum differt. 

1. Pod. opsis truncata, Lam. 

P. ttsta subovata anterius rotundata, obliqua, longitndinaliter striata, striis compressis, in- 
terdum squamiferis; basi jam truncata, jam elongata ; valva sujperiore convexa. (Tab. nostra 
III. fig. 30. A. B. C.) 

Podopsis truncata Lara. Hist. des anim. s. vert. VII. p. iq5. — Brongn. 
Descr. Par. t. V. i". i. A. B. C. — An Podopsis striata Brongn. 1. c. fig. 3? — 
Ostracites labiatus Wahlenb. 1. c. p. 59. t. 4- f* 5. 6. (valva superior). 

Descript. Testa longitudinalis, anterius latior rotundata , obliqua & ad sinistrani 
semper tendens; basi adfixa vel postice vel subtus, unde testa jam magis libera, jam 
toto dorso adhaerens. Cum basis tantum adhaeret, dorsum liberum est & testa subcy- 
lindracea vel convexa, longitudinaliter striata, striis compressis acutis, interdum squa- 
miferis vel spiniferis, sulcis profundia. Margines dentati & intus striati , usque ad 
angulum, pone quem margines subcrenulati sunt. Valva superior pius vel minus con- 
vexa prassertim postice, ubi in marginem basaiem perpendiculariter interdum descendit. 
Pagina quoque interna striata. Margo basalis transversus. Auriculae subajquales obtus- 
angulae. — Longitudo inlerdum 80-100 millim. 

Locus: Ad Balsberg & Carishamil maxima specimina, quamvis raro integra, 
freqnenter leguntur. Ad Kjuge &c Mdrby etiam obvenit. Tesla quamvis crassa, ad- 
moduni fragiiis est. 

2. P o d o p s i s 1 a m e 1 1 a t a, n. 

P. testa tongitudinalis ; striis longitudinalibus distinctis destituta; iamellis vero transversis 
pnt.dis onusfa. 

Obs. Distincta mihi h*c videtur esse species, cujus tamen integra speciniina nondum mihi obvia 
fuerunt. 

Locus : Ad K j u g e s t r a n d & M 6 r b y haud r aro. 

XXIX. CHAMA. 

Testa magis vel minus adhaerens, inaequivalvis ; natibus inaequalissimis spiraliter 
incurvis. Cardo valvae inferioris dente transversim obliquo laminaeformi , antiee sub- 
crenato, in sulco valae superioris subspirali inserto. 

Obs. Testacea fossilia, quae huic generi adscribimus similitudinem interdum non parvam prasbent 
cum quibusdam ex illis, qu» ad Gryphaea; genus rebilerunt Scriplores ; & forte G h a m as verae 
non semel inter Gryphaeas sunt numeratae. Forma quidem externa conveniunt intcrdum testa- 
cea borum Generum ; differunt vero evidenter structura cardinis. Cardo enim G r y p h ae as in 
omnibus, prster directionem magis verticalem, ad Ostreas similitudine accedit, & valde dubito 
an hsec genera sint distinguenda. Cardo autem C h a m 32 valde diversus. Valva scilicet inferior 
dente munitur transverso vel laminaeformi vel subcalioso , qui postice sulco antice fossa rugosa 
terminatur, & qui recipitur in sulco valvco superioris ; super hunc sulcum angulus est qui inseri- 
tur in sulco descripto valvae inferioris, & qui in figuram spiralen continuatur in pagina externa 
valvaj superioris. Infra sulcum hujus valvae situs est callus quidam vel dens obtusissimus , qui 
fossae valvaj inferioris adaptatur. Et fossae & dentes plerumque transversim striati vel rugosi sunt. 
Ciescente testa sensim ita torquetur valva superior, directione horizontali, ut quae uno tempore 
sit pars anterior, alio iiat posterior &c. Ch. testa dextrorsum incurva; valva majori profunda, subtus angutata , angulo subnodoso; 
latere dextro pianiuscuio, sinistro convexo ; nate exserta spirati f longitudinaliter striata, opice ad- 
fixa; vatva minori plana, subconcava, lamelloso-striata ; nate spirali intrusa. (Tab. nostra VIII. 
fig. i. A. B. G. D.) 

Longitudo usque ad ioo mm. lat. 70 ram. 

Longitudo solita 4 5 — bit. 3o — 

Descript. Inter maxima & crassissima testacea formationis nostrse , ut etiam qui- 
busdam locis inter maxime numerosa. Cum semper magis vel minus adhaeret, raagno- 
pere quidem variat; dignoscitur tamen semper his notis: Valva inferior profunda, nate 
magna exserta, dextrorsum in i\ anfractus spiraliter convoluta, apice & nonnunquam 
toto Jatere adfixa, longitudinaliter striata, striis teretibus, in anteriori testse parte evane- 
scenlibus; transversim rugosa subimbricata , subtus anguio nodoso distincta ; nodis vel 
obtusis vel interdum fornicatis. Ante cardinem, prius descriptum, margines intus trans- 
versim striati sunt. Valva supeiior operculiformis , plana vei subconcava, sthis lamel- 
liformibuS dorso parallelis notata; nate spiraliter involuta, subplana. 

Locus: Copiosissime obvenit in parte meridionali litoris Kjugestrand, simul 
cumBeleninite mucronatp, Ostrea • fjabellifof ml, Catillo Cuvieri, cet. Etiam 
frequens, sed minor, ad Morby. In lapidibus dispcrsis ad Arup, B ais b erg &c. 
a. C h a m a 1 a c i n i a t a. 
Ch. tesfa deformi, dextra, subtus ad partem adhcerente, extus rugosa, subplicata, lacinia- 
ta; taciniis patutis subfornicatis. Opercutum . . . (Tab. nostra VIII. fig. 2. A. B.) 

Descript. Testa antecedente aliquantum minor, margine cardinali angustiorc; val- 
va inferiore extus undatim rugosa, sajpe plicata, plicis praecipue ad marginem in laci- 
nias fornicatas vel subtubulosas exsertis. 

Locus: Balsberg, Kjugestrand, Morby, Ifo. 

3. C h a m a h a 1 i o t o i d e a, Sow. 
Ch. testa ovati vel rotunda ; valva inferiore tota adhcerente; margine sinistro elevato , &" 
postice spiraliter intorto. Valva superiore convexiuscula , intus cava, margine sinistro defiexo, 
dextro tenui; nate spirali intrusa. (Tab. nostra VIII. fig. 3. A. B. C. D.) 

Chama haliotoidea Sow. min. conch. t. a5. An Ostracites auricularis 
Wahlenb. Petrif. Svec. pag. 58? 

Descript. Valva inferior pagina inferiore aliis corporibus tota adnata, rotunda vel 
ovalis, margine ad sinistram erecto, arcuato, fere laevi, intus subtiliter crenulato, po- 
stice sulco cardinali exarato & ad dextram spiraliter involuto in cavam testam. Valva 
superior extus plus minus convexa, transversim rugosa, intus concava; margine sinistro 
arcuato, descendente, extus crenulato; margine dextro plano, tenui, subtus crenulato; 
nate spirali, plana. 

Obs. Incipit hsec species sicut lamina parva acuta, aliis testaceis adfixa, arcuata, altera extremHate 
spiraliter involuta. 

Locus: Balsberg, Morby, Kjugestrand, haud rara. 

C h a m a c o n i c a. 
Ch. testa parva, ovata, lceviuscuta; valva majori intus profunde cava, extus latere sinistro 
convexa, dextro adjixa; nate dextrorsum involuta. (Tab. nostra VIII. fig. 40 
Chama conica Sow. tab. 26. fig. 3? Obs. Testa hsec pusilla maximam oftert similitudinem cumOstrea laterali nostra ; sed cardo 

potius C h a m ae quam O s t r e ae esse videtur. 

Locus: Ad Kopingemolla in arena viridi, passira. 

XXX. OSTREA, Linn. 
Testa magis vcl minus adhaerens & irregularis, lamellosa, insequivalvis. Cardo 
edentulus. Fossa cardinalis valva; inferioris transvcrsim striata, sensim antrorsum aucta 
& dilatata. Nates astate inaequalissimae. Valva superior minor, sensim pcr animalis 
vitam ad anticum progrediens. Impressio muscularis unica. 

Obs. Si, quod nemo negat, Gryphaea dilatata Sow. vera est Gryphsea, & Ostrea vcsi- 
cularis L a m. vera est Ostrea, & si, quod quisquc agnoscit , hae duae unam eandemque con- 
stituunt speciem ; non facile videntur Genera Ostreae & Gryplueae posse distinctae retineri. Hoc 
vero doctiorihug dijudicandum relinquimus. Nohis saltem videntur illa Genera esse jungenda, quo- 
rum una eademque species, pro varia forma, jam in hoc jam in illud optimo jure collocetur. Ni 
valde fallimur aliae Gryphaeae species in O stream aliae in Chamam abire debent. 
i. O s t r e a 1 a t e r a 1 i s, n. 
O. testa oblonga vel ovata, incurva, latere dextro varie adfixa ; nate dextrorsum in unum 
& dimidium anfrhctum spiraliter involuta. (Tab. nostra VII. fig. 7-10.) 

Obs. Non ininus quoad formam qtiam magnitudinem valde variat. Plerumque tamen parva est, 
longitudine £ vel 1. poll. Latus sinistrura semper liberum, convexum & Ixve, prseter lamellas 
accressionis, quarum margines conspicui sunt. Latus dextrum semper adfixum saltim quoad par- 
tem postciiorem, ita ut forraam sumserit ab illo corpore cui se adfixit. Quod corpus si planum 
fuit, planum quoque est latus Ostrcae adfixas (Fig. 7.) ; si vcro cylindricurn , incisura Ostrea; cy- 
lindrica in latere dextro apparet (Fig. 8.). Huc pertinere videtur Chama canaliculata Sow. 

involuta, & lalere dextro scmper iuliucrcnte. Valvam superiorem nondum adtixam invenimus; 
quam igitur 6g. 9. depingendam curavimus, & quae in eodem Ioco est invcnta, non nisi dubitanter 

Lvcns: Tn arona viridi ad mohnam Kopingcmolla specimina minora haud 
rara sunt. Majus quoddam in Ugnsmunn arna ad lacum Ifosjo legimus. 

2. Ostrca vesicularis, Lam. 

O. testa vel libera obovata, lobo dextro plus minus conspicuo & nate perpendiculari in- 
curva: vel pcstice adfixa semiglobosa aut transversim ovali, lobo valde explicato. 

Var. A. Testa lihera: Tah. nostra VII. fig. 5. & Tah. VIII. fig. 6. — Gry- 
phaea dilatata Sow. min. conh. tab. 149. fig. 1. 2. 

Var. B. Testa adha;rens: Tah. VII. fig. 3. A. B. fig. / f . & Tah. VIII. fig. 5. 
— Ostrea vesicuiaris Brongn. Descr. Par. tab. 3. f. 5. A-D. 

Descript. Variet. A. Tcsta libera obovata vel semiglobosa vel dilatata, praeser- 
tim latere dextro uhi lobus interdum valde explicatus est. Natis convexa sursum & 
anttce incurva, ita ut fossa cardinis fere sit pcrpendicularis. Opcrculum exlus conca- 
vuni, intus convexum. 

— Variet. li. Testa posticc scu nate plus minus adhserens. Valva inferior fero 
semiglobosa, lobo dextro magis vel minus explicato. Interdum hic lobus dexter ita di- 
latatus est, ut forma tcstce transvcrsim subovalis evadafe (Tab. nostra VIII. fig. 5.). Natis 
superficics adhaesionis varia est magnitudine & forma, pro corpore cui adfixa fuit. Heec 
itaque supcrficies concava, jam major jam minor , rotunda vel longitudinalis, verticahs 
vel transversa est. Valva superior supra concava, posterius juxta cardinem eminentia\ 
convexa, eadem exacte forma qua gaudet superficies adhaesionis : imo si ha?c striata, 
« 8 « sulcata &c. est, eminentia operculi etiam striata, sulcata &c. IIoc tanto magis singu- 
lare videtur quod, in pagina interna valvae inferioris, eminentia impressioni externae re- 
spondens, vix apparet ; in pagina vero externa valvae superioris semper valde perspicua. 
Nonnunquam tam magna est operculi eminentia ut totam fere superficiem occupet ; mar- 
gines vero adscendentes & limbus intra illos depressus. Ex serie speciminum, quae an- 
te oculos liabui, quaedam depingenda curavimus, ut non minus forma testae, quam im- 
pressionis & eminentiae similitudo appareret. 

Locus : Hoc testaceum in cmnibus fere varietatibus formationis cretaceae apud 
os obvenit. In arena viridi & in lapide arenaceo granulis atro-viridibus immixto 
s.d Kopinge, Glamminge &c. In lapide arenaceo regionis ad Yngsjd. In silice gri- 
seo & nigro agri Malmogiensis. In creta ad pagum O. Torp, &c. Varietas minor 
occurrit sat frequenter ad litus Kjugestrand prope lacum Ifosjo. 

3. Ostrea clavata. 

O. testa iasi adfxa; valva inferiore subtus convexa, inflata, transversim clavata seu dex~ 
trorsum rostfata. Fossa cardinali subdescendente. (Tab. nostra 7. fig. 2. A. B.) 
Obs. Fieri quidern potest ut haec sit varietas praecedenlis speciei , cujus liniites re vera perdiffkile 
«st determinare. Valvam superiorem nondum vidimus ; inferiorem intus & extus depinximus. 

Locus: In calce concbacea ad Morbj rarius obvenit. 

4. Ostrea Hippopodium. 
' O. testa depressa, subrotunda vel transversa ; valva inferiore subtus tota adhcsrente ; mar- 
gine cardinali depresso, ceteris erectis ; cardine utrinque callo transversim striato; valva superiore 
plana. (Tab. nostra VII. fig. 1. A. B.) 

Descript. Testa valde depressa, subrotunda vel ad dextrum latus lobo magis vel 
minus exserto, unde transversalis evadit. Tota superficies externa valvas inferioris alie- 
nis corporibus vel adha^ret vel adhaesisse videtur. Margines laterales & anticus per- 
pendiculariter adscendunt ; margo vero posticus plane deprcssus cst. Cardo postice de- 
clivis, intra marginem callo crasso, postice transversim striato, vcl rugoso, utrinque or- 
natur. Valva superior operculiformis, plana, marginibus subadscendentibus. 

Locus: In excavationibus, Ugns munnarna dictis, insulae Ifo litoreis, haec species 
minus rara occurrit. Ostreae diluvianae & Podopsidi truncatas adhrerens, non ra- 
10 ad Carlshamn obvenit. In arena viridi ad Kopingcmolla lapidi schisto ad- 
fixam rarius invenimus. 

5. O s t r e a i n c u r v a . 

O. testa obovato-oblonga dextrorsum incurva ; valva inferiore majore, profunda, basi sub- 
spiraliter invotuta, subtus vel dextrorsum tota adhcsrente; margine sinistro adscendente , extus 
nndatim imbricato; valva superiore ptana. (Tab. nostra VII. flg. 6. A. B.) 

Conf. Ostrea acuminata Sow. tab. i35. f. 3. 

Descript. Testa longitudinalis dextrorsum incurva, antice latior postice angustior; 
valva infcriore subtus tota adhaerente, extrorsum lamellis subundatis rugosa; fossa car- 
dinaiis postice clausa nate subspiraliter involuta. Valva superior plana, sublaevis, mar- 
ginibus interdum adscendentibus. 

Locus: In stratis conchaceis territorii Willandi, ad Oppmanna, Kjugestrand, 
Ifo &c. Specimen depictum communicavit Clar. Ph. D:r Borgstrom. 

6. Ostrea curvirostris. 

O. testa ovati-oblonga, dextrorsum subincurva, natibus rostriformibus , obtiqne incurvifi 
vatva utraque tereti convexa, itnbricatim rugosa. (Tab. nostra VI. fig. 5. A. B.) Descript. Testa oblonga, aliquantum dextrorsuiri incurva, mcdietatc latiorc, extre- 
mitatibus subattenuatis, anteriore sallim non, ut in sequente specie, dilatata. Nates sub- 
acuminatae, dextrorsum oblique incurvae. Utraque valva intus aequaliter cava, extus lc- 
reti-convexa, striis vel suleis accressionis subrugosa; marginibus ante cardinem crenulatis. 
Obs. Cura quibusdam figuris tabulsc 253 ia Sow. min. conch. (Ostreae flabellulae) similitudi- 

nem quandam praebet; sed nostra species magis oblonga est, neque valva superior plana, nec in- 

ferior longitudinalitcr plicata. 

Locus: lu cxeavationibus ad litus insulffi IIo, Ugnsmunnarna dictis, & in li- 
torc Kjugestrand, passim. 

7. O s t v e a a c u t i r o s t r i s. 

O. testa obovato-oblonga, antice latiore, vix incuvva; valva infeviore plicif radiantibus ru- 
gosis, superiore convexiuscula, rugosa; rostro acuminato, producto, subrectu. (Tab. nostra VL 
bg. G. A. B.) 

Ad Ostream flabellulam Lam. Hist. amin. s. vcrt. VI. I. p. 21 5. accedere vi- 
detur; nequc plane dissiniilis cst quibusdam figuris Tabulae 253. Operis Sowerbiani ci- 
tati. Neque tamen valva supcrior plana est, quamvis aliquantum magis depressa quara 
valva inferior, qiue longitudinaliter plus minus distincte plicata est. 

Locus: In excavationibus Ugnsmunnarna insulaj Ifo, haud rara. 

8. O s t r e a f 1 a b c 1 1 i f o r m i s . 

O. tesfa snbrotunda dextrorsum obliqua, radiatim plicata; plicis rugosis valvce superioris 
teretibus, iuferioris subacutis; Inlcrallbus divergentibus ; marginibus dentato-lobatis 5 nate altera 

acuta. C Tab - nostra VL %■ 4' A - B ) 

Descript. Tesla rotundata semper dextrorsum obliqua est, unde interdum subrc- 
niformis apparet. Valva inferior, interdum parte tantum postica, interdum tota superficie 
aiiis testaceis adfixa, radiatim plieata, plicis rugosis jam magis tcretibus jam magis acu- 
tis; cardine obliquo, acuminato postice subdellexo. Valva superior convcxiuscula, irre- 
gularis, ])licis tamen semper distincLis, teretibus, & margine plicato-lobato. 

Locus: Ad Kjugestrand oecurrit baud raro adfixa aliis tcstaceis ex. gr. Gba- 
ma5 cornu arietis &c. Obvenit quoque ad Morby. 

cj. Ostrea? plicata. 
O. testa oblonga, antice oblique rotundata, basi lobis subaurita; lobo sinistro majori; valva 
utraque convexiuscula radiatim plicata; plicis convexis rugosis. (Tab. nostra VII. fig. 12.) 

Descript. Testa oblonga, sed tamen lata, antice oblique rotundata, postice oblique 
subtruncata; plieis radiantibus 5-6 in utraquc valva; interdum plicae laterales arcuatim 
divergunt. Dignoscitur praesertim basi lata, utrinque lobo transverso, auriformi, sinistro 
plerumque majori. Valva inferior sub basi adhasret. 

Locus: In areaa ad lacum Yngsjo spccimina soluta, vel silice vel calce glareo- 
sa impleta, jacent. Ad Kjugestrand valvam alteram hujus speciei legimus. 
10. Ostrea lunata. 
O. testa dextvorsum in jtguvam similunarem cuvvata; margine shistro plicatim angulato; 
angulis 2-3 evectis intrantibus. (Tab. VI. fig. 3. A-D.) 

Descript. Valva inferior magis, superior minus convexa, utraque dextrorsum in 
figuram fere similunarem curvata. Margo curvaturae dextrae s. minoris plerumque cre- 
natus, sinistrae vero seu majovis plicatus. Plicoe 2-4, lobos subereclos dentiforemes, 
apice rotundatos formant. Locits: In calce glareosa, in arena & in lapide arenaceo regionis ad Ahus, Yng- 
sjo &c. disjecta jacent specimina. 

ii. Ostrea diluviana, Linn. 

O. testa magna oblonga, dextrorsum curvata, profunde plicata ; plicis acutis a medio dor- 
so per dichotomiam proficiscentibus utrinque divergentibus ; latere sinistro perpendicukri ; dentibus 
erectis acutangulis. (Tab. nostra VI. fig. i. A-C. & fig. 2. Variet. 

Ostrea diluviana Liun. Sysfc. I. p. 1 1 48- Faun. Suec. pag. 

Descript. Hasc, ut omnes ad magnam partem adfixse Ostrea;, valde variat & 
quoad formam & quoad magnitudinem. Interdum, sed raro, attingit longitudinem pe- 
dis dimidii. Nonnunquam forma ovalis est, plerumque vero oblonga & ad dextram 
curvata. Margo sinister semper 'perpendicularis est & dentatus, dentibus acutangulis, 
qui de utraque valva inter se intrant alque extus in ziczac striati sunt. Utraque val- 
va ornatur plicis profundis & acutis, quee in medio dorso per dichotomiam oriuntur & 
utrinque divergentes decurrunt. Margo dexter in plerisque declivis & crenulatus. Est 
tamen varietas angustior in utroque latere margine perpendicuiari & dentibus acutis ar- 
mato. Hsec varietas, qua? plerumque valde curvata est, maximam similitudinem praebet 
cum Ostrea carinata Brongn. Descr. geol. Paris. tab. III. fig. 11. 

Locus: In calce glareosa torritorii Willandi , ex. gr. ad Balsberg & Kjugestrand; 
in Blckingia ad Morby, ubi pulchra specimina varielatis descriptas leguntur ; & ad Carls- 
hamn, ubi in arena viridi jacet. 

i2. O s t r e a pusilla. 
O. testa parva semielUptica vel oblonga dextrorsum curvata, rugosa; margine subplicato; 
rostro dextrorsum subdefiexo, acuto. (Tab. nostra VII. fig. 1 1 . A - C.) 

Descript. Seepe duplo longior quam lata, semiovalis, pusilla. Valva inferior 
extremitate tantum posteriori adfixa, extus rugosa, & saape radialim striata; margini- 
bus magis vel minus distincte plicatis. Cardine rostriformi, acuto. Valva superior pa- 
rum convexa, rugosa. 

Obs. Tesla major & distinctius plicata , neque rugosa, quse ad Kjugestrand obvenit, sine dubio non 
est nisi varietas jam descriptae speciei. 

Locus: In arena viridi ad Kopingemolla, specimina dispersa jacent. 
IV. C 1 a s s i s . 
MOLLUSCA BRACHIOPODA. 

TeSTA BIVALVIS. MvJSCULI VALVAS CLAUDENTES ^-6 PER PARIA SITI. 

Animalium iiunc viventium, quae Testas ad hanc Classem pertinentes formant, orga- 
nisatio jam bcne cognita est, praesertim ex Operibus egrcgiis Iilustrissimi Cuvieiu. (Vi- 
de, in Memoires pour servir a l'histoire & a 1'anatomie des Mollusques, 
Commentationem de Lingula anatina). De incolis itaque fossiiium per analogiam 
certe dijudicare licet. Etiam horum genus vitte ex illorum vivendi ratione cognoscimus. 

Htec igitur animalia plerumque gregatim vixerunt, in maxima interdum congerie 
accumulata. Ita enim jam Terebratulae. In itinere ad magnam partem maritimo, quod 
aestate prasterlapsa (1826) confecimus, hanc observationem instituendi nobis fuit occa- 
sio. Rete enim nostrum , e fundo maris reductum, nonnunquam immensa Terebra- 
tularum copia prope repletum erat, dum in aliis locis, etiam vicinis, ne unum quidem 
specimen expiscabamur. Species duas vel tres mixta? simul plerumque capiebantur. 
Etiaia Orbicula norvegica, quamvis rarior sit, gregaria occunit. E\ hac igitur liorum animalimn vivendi ratione, magnam Terebratularnm & 
Crania rum cppiarn explicare possumus, cjua strata nostra cajcaria passim scatent; proe- 
sersim cum Testacca hujus CJassis tcsLam magis vcl minus ilkesam semper conservarint. 
L D i v i s i o : 

\\\1. TE REBRATULA. 
Testa a*q#Uatera imequivalvis ; valva: alterius nate proclucla, apice pcrlbrala. Car- 
(]<> dentibus duobus. Intus rami duo ossci, pjjerr#mque e basi valvaj minoris nali, ful- 
crum animali prseben* 

Vbs. l.i omnibus, quas vidimus specfebus, %amen apiealc valvx majoiis rolundum cst. In Terc- 

A. Testa laevi, striis lon gitudinalibus destituta. 
i. T c r c b r a t u 1 a 1 o n g i r o s t r i s. 
T. testa ovato-oblonga, aulice subbiplicaia, postice lateribns compressa & in rostnim elon- 
gnfnm rectiuscnlum truucatum producta ; foramine magno. (Tab. nostra IV. %. i. A. B. G.) 

Uiorhites longirostris Wahlenb. N. Acta Dpsal. VIII. p. 6i. tab. 4.f.i5-i6. 
— An Tercbratula depressa Lam. llisl. clanim. s. vert. VI. I. p. a^. n. i5? 

Descript. Longit, (io n.ni. & ultra; iat. 3o nim. Testa ovato-oblonga, striis lon- 
gitudinahbos plane destituta, concentricis vero distantibus & inasqualibus ornata, antice 
obtuse rotundata, margine compresso subbiplicato , postice laleribus coarctata & in ro- 
strum tongum rectiusculum, truncatum sensim attenuata. Foramen basale magnum, ro- 
tnndum, valvula ut videtur, accessoria, trausversim plerumque striata, sulco utrinque 
longitudinali distinctai superius cottfectui^ 

Locns: Ad Ralsberg, in iitore lacus Ifosjo, Kjugcstrand dieto, & ad Moi- 
l, y niekingia-, raro tamen ubique, & integra rarissime obvenit. 

2 . T c r c b r a t u 1 a c u r v i r o s t r i s, n. 

T. tcsta ovata, lcevi, gihbn ; valva mnjori conre.xissuna in rostrum crassnm , breve, trunca- 
tum, incnrvinu terminnta; fornmine mngno. (Tab. uoslra IV. lig. S. A. %. C.) 

Jkscript. Longil. 35. lal. 28 niillim. Testa ovata, hevi , gibba, pneserlim valva 
major poslerius eonvexissima; anlice rotundata, vix pficata. Rostrum breve erassmn & 
vaide curvum, ita ul ape\ truncalus sit in codcm ferc plano ac convexilas valva: mi- 
noris. Foran.en npieale totg n.mi, rolunduni, valvuln, ul, videtur, acccssoria sieul in pra:- 
eedenli speeie, conforinatuiii. 

Locus: In calce arenosa & carbonifera agri Kopingensis rarius obvenit. In are- 
iki viridi cliam passim oecurrit. 

3. T c r c b r a t u 1 a s e m i g 1 0 b 0 s a, Sow. 

T. testa subrotunda convexo-gibba, lcevi; valva ruajore convexiore ; sutura valvarum antice 
sinuata; rosf.ro rucurvo truncato; foramine mediocri. 

Terebratula semiglobosa, Sow. min. conchol. tab. i5. f.g. — Brongn. Deser. 
Par. lab. tj. f. 1. Descript. Longit. circiter i. poll. subglobosa, valde gibba, laevis , striis concentri- 
eis rarioribus. Foramen majus quam in Terebr. ovata, sed minus quam in Ter. 
curvirostri, a qua etiam diiFert fbrma magis globosa. 

Locus: Integra specimina nondum inventa sunt, fracta vero saepius leguntur in 
creta alba molii ad Cbarlo ttenlund. 

4. Terebratula ovata, Sow. 
T. tesia ovali, lcevi, utrinque cequaliter fere convexa; rostro brevi, parum cnrvato; fora- 
mine parvo. (Tab. nostra IV. fig. 3. A. B. C.) 

Terebratula ovata Sowerby Min. concb. I. tab. i5. fig. 3. 

Descript. Longit. 3o. latit. 25 millim. Testa utrinque convexa, vel depresso-con- 
vexa, laevis, striis concentricis raris; ovalis vei subpentagona , lalitudine maxima ante 
medium sita, unde attenuatur versus extremitatem anticam , quae fere truncata cst, nec 
tamen nisi obsolete plicata. Rostrum breve, parum curvatum, foramine parvo perforatum. 
Obs. Obvenit varietas magis ovato-rotundata, quae ni fallimur ad T e r e b r. s u b r o t u n d a m So werb. 
t. i5. f. r. 2. pertiuet. In exemplaribus lmjus speciei adultis stri» incrementi indicant individuuia 
idem fuisse primo rotundum, dcinde magis ovatum, & ad postremutn ovale, extremitate antica sub- 
truncata. Neque igitur forma externa, sed valvse subcompressse, rostrum breve, foramen parvum, 
optimos prscbent cliaracleres specificos. 

Locns: In calce carbonifera agri Kopingensis maxime vulgaris est species. In 
arena viridi ad molinam Kopingemolla rarius. 

5. Terebratula m i n o r, n. 
T. testa ovata lcevi, utrinqus ccqualiter convexa; rostro productiusculo, curvaio; foramine 
parvo; stttura valvarum parum curvata. (Tab. nostra IV. fig. /\. A. B. C.) 
An Anomites Terebratula Wablenb. 1. c. p. 61 ? 

Descript, Longit. ao. laiit. i5 millim. Testa utrinque convcxa, lasvis, striis inas- 
qualibus concentricis antice notata, e facie superna vei inferna inspecta subovalis vel 
potius ovata apparet ; ab extremitate inspecta figuram ovalem praebet. Rostrum promi- 
nens, curvum, neque tamen attingit convexitatem valva? minoris. Foramen parvum. Su- 
tura valvarum rectiuscula, vel parum curvata. 

Obs. Fieri quidem potest ut haec sit antecedentis mera varietas, quse alio loco vel alio tempore 
eandem magnitudinem attingere non potuerit. 

Locns : In calce testacea ad Kjugestrand passim frequens. 

6. Terebratula r b o m b o i d a I i s , n. 

T. testa rhomboidali, lccvi, valva minore gibba, lateribus compressa, mapre dcrso planula- 
ia, per totam longitudinem curvata; rostro valde incurvo, longiusculo; foramine mediocri; sutura 
valvarum arcuata. (Tab. IV. fig. 5. A. B. C. D.) 

Descript. Longit. 26. lat. 20. crassit. 16 millim. Testa a facie superna vel in- 
ferna inspecta subrbombea, ab extremitate trigona apparet; laevis , striis tantum raris 
concentricis notata. Valva minor rbombea, lateribus compressa, medio convexo-gibba. 
Valva major ab una ad alteram extremitatem curvata, dorso ab uno ad alterum latus 
fere plano; extremitate antica subtruncata. Rostrum valde incurvum, tenue. Foramen 
mediocre. Sutura, qua junguntur valvae, valde arcuata. 

Locus: In calce glareosa ad Morby integra specimina passim leguntur. In cal- 
ce glareosa ad Kjugestrand etiam obvenit, sed rarius cum sequente specie. Petra, in 
qua sedet, granulis illis atro-viridibus inspersa est, quee antiquissimum formationis cre- 
tacecC stratum indicant. 7« T e r e b r a t u 1 a L e n s. 

T. testa suborbiculari, depressa, lcevi, dorso valvce majoris medio elevato ; rostro incurvo 
acuto; foramine minimo. Longit. & latit. 35 millim. (Tab. nostra IV. fig. 6. A.B. C.& C.) 

Descript. Testa lan is, fere orbicalaris; valva minore depresso-convexa, majore ad 
latera utrinque depressa, medio longitudinaliter dorso convexo elevato. Roslrum par- 
vum curvatum & valde acutum, foramine apicali minimo, interdum vix conspicuo. 
Locus : In caleario pallide grisco (craie-tufau) ad Cliarlottenlund, rarius. 

8. T e r e b r a t u 1 a s p a t h u 1 a t a. 
T. testa .... valva minore lccvi subplana, oblonga, antice rotundata, lined cardinali trans- 
versa, recta. (Tab. III. f. i5. A. B.) 

Anomites spatbulatus Wablenb. 1. c. p. 62. tab. IV. fig. io. n. 
Obs. Quamvis nondum nisi valva brevior Lujus speciei inventa sit ; nullum tamen dubium est quiu 
ad hoc Genus pertineat, & quoad formam generalem inaxime adfinis sit Terebr. costatte. 
B. Testa radiatim striata. 
g. Terebratula Defrancii, Brongn. 
T. testa ovata svb pentagma , langitndinnliter pulcherrime striata ; valva utraque convexa; 
rostro brevi parum curvato; foramine maguo , rima superius notato. (Tab. nostra IV. fig. 7. 
A. B. C.) 

Longit. 5o. lat. 3G. mm. 

Terebratula Defrancii Brongn. Dcscr. geol. des cnvir. dc Paris, tab. 3. fig. 6. 

tlenb. Petrif. p. 61. — Conf. Encycl. t. a^i.f.a.a.b. 
s pentagona, [derumque aliquantum obliqua, striis 
pulcherrime ornata. Valva utraque convcxa, <ui- 
e plerumque convcxiorc; valva majore saepe sulco lato & parum profundo in medio 
!.h<I inaiitcr notata. Rostrum brcve truncatum, parum curvatum. A. B. C. — Anomites sLriaLus \ 
Descnpt. TcsLa ovata plus m 
subtilibu.% eequalibus, longitudinalit magnum 

rotundum, pone basin valvre minoris tima marginali notatum. 

Locus: In calce glarcosa ad Morby majora spccimina & sa?pius ihtegra invcni- 
untur, quam alibi in Succia. Obvcnit quoque species ad Balsberg & Ignaberg-t 
10. T e r e b r a t u 1 a a 1 a t a, Lam. 

T. testa dilatata, transversim subovali, radiatim snlcata, sulcis utrinque 3o; valva minore 
gibba, majore snperius sinu cavo exarata; plicis sinus subsenis; rostro brevi acuto; foramine mi~ 
nimo. (Tab. nostra IV. fig. 8. A. B. B.) 

Terebratula alata Lam. Ilist. anim. s. vert. VI. I. p. aS/f. — Brongniart Descr. 
gcol. dcs cnvir. de Paris tab. 4. f. G. A. B. C. — Encycl. tab. ■?. \ 5. lig. 2 . a . jj. 

Descript. Longit. .-27. iat. 3a mm. Si rostrum parvulum & acutum excipias, 
IcsLa fcrc cxacte transversim ovalis cst; radiatim suicata; sulci a nate profisciscentes 
in singula valva fere triginta, angusLiores quam illorum inlcrstitia. Valva minor 
gibba, major postice convexiuscuia, antice sinu magno excavata. Margincs valvarum 
plicato-dentati, dentibus perpendicularibus. Dcntcs sinus 5-G. Margo basalis edentu- 
lus, valvas majoris erassus & oblique quasi excisus; nate acuta parum prominula; fora- 
mine minimo. 

■ Locus: In calcc glarcosa ad Morby, maxima & optime conset vata specimina pas- 
sim lcguntur. Fragmenta quoque vidimus in arena viridi ad Kopingemolla ; & 
specimen in silice nigra inclusum, e Scania mcridionali babemus. ii. T e r e h r a t u 1 a 1 ae v i g ; a t a. 

T. testa orbiculari, lcevigata , ad margines plicato-sulcata; valva minore convexo-gibba, ma- 
jore plano-convexa, superne sinu excavata; plicis sinns 3-5; rostro brevi acuto ; foramine miuimo. 
Long. & lat. circa i5 mm. 

Obs. Fieri quidem potest ut hasc non sit nisi minor varietas prsecedentis speciei. 

Locus: Obvenit in calce arenosa & carbonifera ad Kopinge, rarius. 

12. Terebratula octoplicata. 

T. testa dilatata, transversim subovali vel snbtrigona, radiatim sulcata, sulcis utrintjne 3.f; 
valva minore convexiore ; majore superius sinu obsoleto; dentibus sinus suboctonis; rostro produ- 
ctiore; foramine parvo. Long. 18. lat. 20 mm. 

Terebratula octoplicata Sow. Min. concb. t. 118. f. 2I Brongn. L c. t./j. f. 8? 
Obs. Difficillimum quidem est cxacte apud Scriptores determinare omnes species Ter ebratula- 
rum striatarum. Nec probe scio an licec sit species citata n ec ne. Ad iignras citatas ccl. Bf.okg- 
hiarti desiderantur descriptiones completse ; & figurje cel. Sowerbii certum me non faciunt. A 
Terebratula alata lisec nostra differt magnitudine minori , valva majori dorso convexiore & 
sulcis pluribus &c. 

Locus : In calcc testacea ad Balsberg & Ignaber ga rarius. 

13. T e r c b r a t u I a pectita, Suw. 

T. testa orbiculatc-trigona, rostro baseos rectangulo , utrinque convexa, radiatim striala; 
-triis subtilibus circiter 45; margine superiore vix siuuaio. (Tab. nostra IV. llg." 9. A. B.) 

Terebratula pectita Sow. Min. conch. t. i38. f. 1? — Brongn. 1. c. tab. 9. f. 
3. A. B. C? 

Obs. Figuise citatss illustr. BRbirGNrARTi non sunt plane similcs iconibus Sowerbii, heque in hnjus 
descriptionem bene quadrant. Dicit enim Sbw. "dorsnm valva: superioris rectum," sed fig.Brongn. 
citata monstrat valvam convexam, quod idem in mea specimina quadrat. Differt nostia species 
ab Anomia Pectine, qux non nisi in formatione transitionis obvenit. 

Diam. long. 18 transv. 20 ram. Tcsta suborbiculata, postice angulata, angulo re- 
cto; convexa, radiatim striata, striis numerosissimis, subtiiibus; intcrstitiis tcrctibus, 
Iransversim pulchre rugosis. 

Locus: In calce testacca ad Ignaberga. 

14. T e r e b r a t u 1 a t r i a n g u 1 a r i s. 
T. testa ovato-triaugulari , longitudinaliter sulcata; sulcis &" interstitiis numerosissimis, 
cequalibus; valva minore convexiore; rostro acutangulo , subrecto; margine superiore vix sinuato. 
(Tab. nostra IV. fig. 10. A. B. C.) 

Anomites triangularis Wahlenb. Petr. Succ. p. 61. tab. 3. fig. 11 -i3. 
Descript. Sectori circuli subsimilis. Striaa & sulci aaquales, angustae, numerosas; 
valva majore planiore, rainore convexiore. Bostrum exserturn, rectum. Foramcn maju- 
sculum, rotundum, anticc quoad partem a basi valva? minoris formatur, & postice in 
canalem usque ad apicem continuatur. Long. i5. lat. i3 mm. 
Obs. In juniore testa striae sunt pulchre rugpsse & non raro ramosse. 

Locus: Ad Balsberg, raro ; unde specimen delineatum. In calce arenosa & car- 
bonifera agri Kopingensis minora exemplaria oilendiraus. 

l5. T c r c b r a t u 1 a p u 1 c h e 1 I a. 
T. tcsta mimiia, suborbiculata , depressa, radiatim plicata; plicis furcatis, striis concentri- 
cis snbrugosis; valva minore subconcava; rostro producto curvato acuto. Diam. 7. mm. (Tab. 
nostra III. fig. u\. A-D.) An Terebratula pun.ih, Lam. auim. s. vert. VI. t. ,, ? Non vfiro Ma^ 
gas pumilus Sow. & Brongu., qui Ln Suecia nondum inventus est. 

Desmpt. Praeter costas radJsj^s suicum qffert longitudinalem profundiorem b 
4«rsQ v.ivu- nn,,,a,s. Vaiva minqr plana mcdio superne ali<$uantum rxcavata. Ro- 
strura valva? majoris valde fneurvura & acium. foramme apioaii miniraot 

Lotut: [n creta alba .noili, incerti ciijasdam Sctmie lo*o, ut opinior ad Char- 

butieulund. 

i«. T e r e b r a l u I a c 6 s l a t a. 

T. testa ovata, obiiqua, subventricosa, radiatim cbstata, iottii furtatit rugosis; margmi- 
bus dtntatis, haud sinuosis ; foramine basali magno rotundo; frottro tongissimo subrccio?) — 
(Tab. npStra IIL %. i3u) 

Anomites costatus Waldenb. Petriflci Suee. p, 6a. 6a& IV. fig. , .-,4. A n 
i crobraluJa ] jV ra Sow. j„in. cqncb. t. 1 38 ? 

Locus: Ad Balsberg olim freqnenter, nunc rarius occurrit. Legitur intferdum 
tfiuiifae ud Kjugestrand; sed uullibi integra adhuc invcnla. 

II. .1) i v i si 0: 

CKAJNIA, Wvx,.. 

Tcsia i..;r<|,>nalvi.s Stifeoi l.iclala, pustice reL.sa; valva ulrarn.c imperlonda, oica- 
Irieibus scu impressionibus museula.ribus 4-G, per paria sitis, jntus nptata. Valva su- 
perlor retuSo-conica, vertice excentrico'; inferior planulata, plus minus adfixa. 

>. C: r a n j a . p i n u l o s a, u. 
C. testa ovato-orbicntata , postice retnsa, extus spinutis asperata; valvula superiore conico- 
eoatojca, vertite exeentrico aeuto; vahta mfifiore intus eavata, disco radiatim striato, limbo clano 
granutato. Diam. i r >. mm. (TaJ>. JJl. fi^ 9. A-L> 

Valva inferior (9. 15. C.) ovato-rotundat($i pojrtjee retuia & quara talva luperior aliquantuia 

longior, calcc t. .■.nsvrrsiin slrinlu, dcclivi : oxlus UndJqUB spinulis bicvibus obsitu ; busi udlixa | ,n- 
tUI cavata (9. C), dilCO rad.alim striata , ir.argiinl.us clal.o. il.us planil, punctil clevatis , rotundil 
grnnulata. Valva lUperier (9. A.) rotundaln, nostice sul.ti unctn, convcxu, mucronc j.onc ecntiun, 
poitice vergente, undique spinulis obsita, striii concentricis, nullis vero radiis ornata: intus (9. D.) 
valde cava, juxta l.as.n duas n.ac.ilas rotundus, convcxas pr»bet, ext.u quas du« obloog* Ifljpre*. 

9« iit« sunt. T|trinque juxt. centrum impreiiio triangula. is , pone quad eminentia „1« est. M ar , 

^ines ptani & kcrqBfculati. 

Locus: id Morby & in plaga meridionali litoris Kju K csirand pulcl^nima 
specimina passim Ifeguntur iiiter Belenjiniteii mucronatum, Clumani cornu aric- 
»is, &c. 

? - C *t n I • t u b c r c u 1 a t a, n. 

C tcsta avato-uvbiculata , postiet retusa, exius tubtitit.tr granulata ; valva snperiore ton~ 
vtxa, vadiattm strialo-granulata, vertice excentrico; valva inferiore planulata ; disco intus & ' Itm- 
bo parum incrassato tuberculatis. (Tali. II J. fjg, lo . A-C). 

Cranm tubcrculata, Nilfc Aci. Ac. Holm. i8a5. p. S>6. Qcum prajcodcnli jft* 
cta). — Cbemn. tab. iG. Jig. GS7. Ixt. e? Obs. Quoad magnitudinem & formam generalem antecedenti similis est, a qua tamen [diflert liis 
iiotisrvalva inferior non intus excavata est marginibus elatis planis aut disco radiatim striato, sed 
valva haec planiuscula disco parum cavo marginibus parum elatioribus rotundatis : discus & mar- 
gines aqualiter granulati. Extus tota plana est striis dislanlibus conccntricis , & punctis minutis 
granulata. Valva superior radiatim striata, striis praesertim juxta marginem granulatis. 

Locus: In petra calcaria tluriori, e loco Scanias incerto, haec species obvenit si- 
mul cnm Crania Nummulo & Dentaliorum magna copia. 

3. G r a n i a N u m m u 1 u s, Lam. 
C. testa ovato-orbiculata, postice retusa; valva superiore retuso-conica , radiatim subtilissi- 
me striata; vertice subcentrali obtuso; valva injeriore intns parum cava, disco radiatim striato; 
limbo incrassato. (Tab. III. fig. 1 1 . A. D.) 

Nummulus Brattensburgensis, Stobasus Dissert. epist. Lund. i^3a. — Ano- 
Miia Craniolaris Linn. Fn. p. 520. — Syst. nat. i. i. p. n5o. Crania Nummu- 
lus Lam. Anim. s. vert. VI. i. p. 338. — Nilss. Act. Ac. Holm. iSaS. p. 3^5. 

Orbiculata ; valva inferior planulata, basi tantum extus adfixa , intus disco radiatim sulcata 
vel interdum subflexuose striata, limbo incrassato convexo, granulato vel . 
rior dcpresso-conica extus lajvis, subtilissime radiatim striata ; vertice su 
tus cicatricibus 4 vel 6, & linea elevata figuram quadrangularem 
tamen conspicue notata; margine acuminato. 

Locus: In partc septentrionaii litoris Kjugestrand haud raro leguntur bina? 
valvee; ad Balsberg rarius obvenit; etiam ad Opmanna & in insula If'6. (Num- 
quam vero in excavationibus Ugnemunnar na) Occurrit itaque ubicpie fere ubi ob- 
venit Belemn. mammillatus. 

4. C r a n i a s t r i a t a, Lam. 
Cr. testa rotundato-auadrangulari, basi truncata, radiatim striato-costata ; valva superiore 
rttuso-conica, inferiore plano-convexa , utraque intus cava, limbo plano, granulato; vertice excen- 
trico. C Tab - IIL fi 8- I2 - A ' D -> 

Nummulus minor Stobaeus 1. c. f. 3. 4- — Crania Ign abergensis Retz. 
Berlin. Schrift. p. 7^. t. 1. f. 4. 5. — Crania striata Lam. 1. c. p. o/ig. — Nilss. 
Act. Holm. p. 327. 

Obs. Vertex vaiv» quoque infcrioris a margine distat : unde concludere licet hanc speciem non, ut 
antecedcntes, margine posteriore, sed centro fere fuisse adhxam. Inteidum tota snperficies adfixa 
fuisse videtur. 

Locus: Ad Ignaberga numerosissime obvenit; rarius ad Balsbcrg, Kjuge- 
strand, Charlottenlund. 

0 bs Alia hujus generis species, omnibus hsec descriptis multo major, c 
Mtirby obvenit. Kondum vero tam completa specimina lecta sunt ut 1 Tab. I. 

Ammomtes Stobcei. pag. 5. — Fig. superior e latere ; no. inferior ex apertura speciem monstrat. 
Tab. II. 

Tio. 1. Belemnites mucronatus, pag. g. — A. integrum specimen e latere. B. ejusdem basis. C. ma- 
Killa animalis supeiior (ut opinio nostra est). D. exemplum minus, basi iracta. h. ejusdcm basis. F. 
specimen fissum ut appareat textura interna & cavitatis forma. Observandum tamen est qiiod tex- 
tura fibrosa magis obliqua est, nec tam transversa quam figura illam monstrat. G. Exemplum ju- 
nius. H. ejusdem basis. J. exemplum valde pusillum K. L. aetate provectiorum partes supenores. 
_ Fig. 2. Beletnnites mammillatus pag. 10. A. & E. specimina inlegra e latere. B. basis. C. ma- 
xilla superior, D. D. inferior (ut putamus) - F. exemplum fissum. G exemplum ]unius. H. e,us- 
dem basis. — Fig. 3. Lentkulites Comptoni, pag. 7. A. magnitudine naturah. B. magmtudine aucta, 
e latere; D. ex apertura ; C. exemplum fissum ut structura interna conspiciatur. — Fig. 4. Lentt- 
culites cristella, pag. 7. A. magnitudine naturali. B. exemplum fissum, magnitudine aucta. — Fig. 5. 
Baculites anceps, pag. 6. A. e Iatere ; B. ab extremitate fracta mspectus. 

Tab. III. 

Fig. 1. Trochus Basteroti, p. 12. A. e latere ; B. e basi. — Fig. 2. Trochus lcevis, p. 12. — Fig.3. 
Turbo sulcatus, p. 12. — Fig. 4. Trochus onustus, p. 12. A. e latere; B. ex apice. — Fig j. Pyrula 
planulata, p. i3. — Fig. 6. Rostellaria anserina, p. i3. — Fig. 7. Natica? Retzu, p. i3. A. elatere; 
B. inferne. — Fig. 8. Patella ovalis, p. i4- A. ex apice; B. e latere. — Fio. 9. Crania spmulosa,^. 
37. A. valvse cohsrentes superne ; B. valva inferior extus ; C. intus ; D. valva supenor inlus; I . e 
latere. — Fig. 10. Crania tuberculata, p. 37. A. valva inferior intus; B. extus ; C. valva supenor 
extus. — Fig. 11. Crania Nummulus , p. 38. A. valva infedor intus ; B. extus; C. valva supe- 3 9 rior extus; D. e latere. — Fig. 12. Crania striata, p. 38. A. valva superior extus ; C. intus ; B. val- 
va infer. intus ; D. utraque ex latere. — Fig. i3. Terebratula costata, p. 37. — Fig. 14. Terebra- 
tula pulckella, p. 36. A. magnitudine naturali; B. C. D. raagnitudine aucta. — Fig. i5. Terebratula 
spathulata, p. 35. valva minor ; A. intus ; B. exlus. — Fig. 16. Venus? exuta, p. 17. — Fig. 17. 
Corbula ovalis, p. 18. — Fig. 18. Corbula caudata, p. 18. Testa antice niagis rotundala est quam 
icon illam praebet. — Fig. ig. Avicula ccerulescens, p. 18. A. & B. varietates magis & minus costu- 
Jatas. — Fig. 20. Podopsis truncata, p. 27. A. valva inferior e Jatere ; B. superne ; C. valva superior. 
Tab. IV. 

Fig. 1. A. B. C. Terebratula longiroslris, p. 33. — Fig. 2. A.B. C. Terebratula curvirostris, p. 33. 
— Fig. 3. A. B. C. Terebratula ovata, p. 34 — Fio. 4. A. B. C. Terebratula minor, p. 34. — Fig. 
5. A. B. C. D. Terebr. rhomboidalis, p. 34. — Fig. 6. A. B. C. & 6. C. inf. Terebr. Lens, p. 35. — 
Fig. 7. A. B. C. Terebr. Defrancii , p. 35. — Fig. 8. A. B. B. Terebr. alata, p. 35. — Fig-. 9 . A. B. 
Terebr. pectita. p. 36. — Fig. 10. A. B. C. Terebr. triangularis. 

Tab. V. 

Fig. 1. A. B. Arca exaltata, p. i5. — Fig. 2. Arca rhombea, p. i5. — Fig. 3. A. B. Arca ovalis, 
p. i5. — • Fig. 4. Pectunculus Lens, p. i5. — Fig. 5. A. B. C. Nucula ovata, p. 16. — Fio. 6. Nu- 
aila tmncata, p. 16. — Fig. 7. Trigonia pumila, p. 16; A. extus ; B. intus. — Fig. 8. A. B. C. 
Cardita Esmarhii, p. 17. — Fig. 9. A. B. C. Lutraria Gurgitis, p. 18. 

Tab. VI. 

:s, e latere; B. valva superior extus ; C. cardo 
? p. 32. — Fig. 3. Ostrea lunata, p. 3i. A. val- 
vae cohaerentes, superne; B. a margine sinistro; C. cardo valvse inferioris ; D. superioris. — Fig. 4. 
Ostrea flabelliformis, p. 3i. A. valva; jnneta;, superius; B. valva inferior intus ; C. extus. — Fio. 5. 
Ostrea curvirostris , p. 3o. A. valvx junctre, superius inspectx ; B. valva inferior intus. — Fig. 6. 
Ostrea aeutirostris, p. 3i. A. valvx cohxrentes, superne ; B. valva infer. intus. 

Tab. VII. 

», superne; B. valva inferior intus. — Fig. 2. 
iis.^— Fig. 3. Ostrra vesicuiaris, p. ?.y. 3 A 6c 

S. q. Ostr, a lateralis, p. 29. 7. 8. &' iu. valvu* inlerior in I us. 9. vaKa superior? extus. — Fio. 
. Ostrra pusiila, p. 32. A. vuUa iuieiiur intus; B. extus ; C. valva super. extus. — Fig. 12. Ostrea laris, p. 29. vanetas. — Fig. 6. eadem speeies ; variet. libera. 

Tab. IX. 

Fig. 1. Plagiostoma punctatum, p. 2.4. — Fig. 2. Plag. ovatum, p. 2,5. — Fio. 3. Plag. semisulca- 
tum, p. 25. — Fk;. 4. %, granulatum, ]>. 26. A. magniludinc naturali. Fornia bene expressa, sed 
costarum nu/nerus nimis auctus ; B. frustulum ut granulatio appareat. — Fig. 5. Fletg. denticulatum, 
p. 26. A. inagnitudine naturali ; B. frustulum magnitudine aucta, (non bene). — Fio. 6. Plag. pusil* 
lum, p. 26. A. magnitud. nat. B. frustulum, magn. aucta. — Fig. 7. Plag. elegans, p. 26. Exempl. 
valde incompletmn. — Fig. 8. Pecten quinquecostattts, p. 19. valva superior plana. — Fig. y. P. serra- 
tus p. 20. — Fig. 10. P. undulatus, p. 21. varietas , vcl potius specitnen depressum.— Fig. 11. P. 
subaratus, p. 21. — Fio. 12. Z 3 . pulchellus, p. 22. — Fio. i3. / J . lineatus, p. 22. — Fio. 14. P. ar- 
cttatus, ]). 22. — Fig. i 5. / J . virgatus, p. 22. — Fio. 16. P. membranaceus, p. 23. — Fig. 17. P. lce- 
vis, p. 24. — Fig. ,8. />. inversus, p. 24. A. magnitudine naturali extus; B. intus ; C. magn. aueta, 
intus.— Fio.iy. Nodosaria sulcata, p.8. a. magnitudine naturali; A. magnitudine aucta ; B.frustum se- 
ctum, ut appareat structura interna. — Fio. 20. Nod. lcevigata , p. 8. a. niagnitudine naturali ; A. 

21. Planularia elliptica , p. 11. a. magn. nat. A. magn. 
magn. nat. A. magnit. aucta. 

Tab. X. 

Fig. 1. A-[I. Dcntes varii Squalorum, p. 1 & 2. — Fio. 2. vcrtcbra piscis, p. 2. — Fig. 3. Squa- 
iv.33 p.scis, p. 2 . — Fig. 4. Nucula panda, p. 16. — Fig. 4. A. B. Nautilus obscurus, p. 7. — Fig. 
5. Nucitla producta, p. ,6. — Fig. 6. A. B. C. Cardita Modiolus, p. 17. — Fig. 7. Pecten quinqueco- 
status.y. 19. Valva convexa. - Fig. 8. P. scptemplicatus .p.20 ; A. valva major; B. valva minor, pla- 
nior (alius tamen speeiminis). In bac squamulse pessime ex|)ressx>. — Fio. 9. P. dentatus, p. 20. — 
Fig. 10. P. undulatus, p. 21. A. & B. eadem testa extus & iutus. 10. B. pars basaJis. — Fio. n. 
P. corneus, p. 23. intus. — Fig. 12. P. orbicularis, p. 23. 

C o r r i g e n d a: 

Pag. 3. lin. 4i. lege: wltimam sen infimam. — P. 4. I. 17. calici Icge: calcici. — P. 8. 1. q. f. r. 
legel: f. ,y. _ p. 8. 1. 27. adde (Tab. IX. fig. 20. a. A. B.) — P. 16. J. 8. convexa deleutur. — P. 
17. legc: Trigonia P. 3|. Jin. 44- sequente lcgc: antecedente. Tah.i 
Tab X 
G. L Tul/storpi 

antiqvariat, 

Lund,